Списък с въпроси. При избор на категория се визуализират само въпросите към конкретния модул.

Q. Има ли възможност да се коригира вече осчетоводена операция, как и какво е позволено?

Да, възможни са частични корекции при следната последователност на работа:
Корекция на вече осчетоводена счетоводна операция се извършва от меню Справки, Отчети -> Хронологични описи -> След задаване на критерии за извеждане на данни-> На екран с редактиране (задължителна отметка) -> На екран.
Възможните полета за редактиране, в зависимост от условното разделение на операциите (операции свързани с ДДС регистри и свободни операции) са:
 • Номер и дата на документ – полето е достъпно за редакция при условие, че операциите не са свързани с ДДС дневници;
 • Регистрационен № - полето е достъпно за редакция, независимо от условното разделение на операциите;
 • Обяснителен текст.​
За запазване на промените натиснете бутон -> Запис.

Q. Необходимо е да се направи справка за сметка 401, в която да се визуализира контрагент име, фактура номер и дата и Идентификационен номер (Булстат) на контрагента, защото един и същ контрагент фигурира няколко пъти в номенклатурата. Как да се направи?

Помощ от аналитична сметка (аналогов клавиш F2) за см. 401/ подсметка -> чрез бутон се избира кои колони да са видими и кои не. За конкретната ситуация се изключва (премахва се отметката) контрагент шифър и се включва (слага се отметката) Идентификационен номер (Булстат) номер. Преместването на колона Идентификационен номер (Булстат) за водеща в справката се извършва чрез позициониране с мишка и придвижване на определеното място.  

Q. Има ли възможност за експорт в Excel на Аналитична оборотна ведомост на избрана сметка с конкретни колони?

Да, възможно е при следната последователност на работа:
АОВ -> Сметка/Подсметка -> Критерии за справката, период и др. -> Генериране на справка На екран, избор за видими/скрити колони чрез бутон  и подредба/преместване на колони -> експорт в Excel чрез бутон в горната лента на екрана  .

Q. Има ли възможност да се генерира справка за сметка 401 за задължения с дата на падеж по-малка от произволно избрана?

Да, възможно е при помощ от аналитична сметка (аналогов клавиш F2) за см. 401/ подсметка ->  десен бутон на мишката Филтър по колони -> позиционира се  върху колона Дата на падеж -> активиране на филтъра и избор на Custom filter.

Q. Има ли възможност да се експортира Дневник на сметка в Excel и как?

Да, възможно е при следната последователност:
Справки, Отчети -> Синтетични отчети -> Избор на критерий За аналитична сметка -> Посочва се Сметка/Подсметка/Аналитично ниво -> Задава се период на справката От – До -> Бутон Разширен Excel.

Q. Конкретен потребител в меню Справки -> Хронологичен опис визуализира единствено собствените си операции. Защо не вижда пълната хронология?

Само потребител дефиниран като Администратор за фирма в Пароли и данни за фирма вижда операциите на всички потребители.

Q. Справки, Отчети -> Финансови отчети. Как да се заредят?

Последователност на работа за зареждане на служебни отчети:
Финансови отчети -> Десен бутон на мишка в лявата част на екрана (бял екран) -> Вмъкване на отчет от друга база -> Визуализира се поддиректория FO_NSS2016, съдържаща папки и файлове -> Позициониране с мишка върху, например Balans.bin -> Двоен клик с мишка или бутон Open и изчакване до окончателното зареждане на отчета. Последователността от действия се повтаря за импорт на останалите отчети, включително и Справка за нетекущи ДА, която се намира в папка Prilojenia.
Непосредствено след импорта, еднократно излезте от меню Финансови отчети и след това отново влезте за генериране на отчетите.

Q. Има ли възможност да се дефинира подсметка на вече дефинирана сметка без подсметки?

Да, възможно е след изтриване на сметката и дефинирането й с подсметки от меню Счетоводство-> База-> Индивидуален сметкоплан-> Дефиниране на сметкоплан.. Допуска се изтриване на сметки, по които няма въведени счетоводни операции.

Q. Има ли възможност да се изтрият нулевите партиди в сметки на Доставчици и Клиенти?

Да, възможно е от меню Счетоводство -> База -> Изтриване на нулеви ан.сметки при изпълнена функция Приключване на период.

Q. Системата не начислява амортизации на новозакупен актив. Каква е причината?

Трите най-често срещани причини са:
 • Попълнена е Остатъчна стойност равна на отчетната или балансова стойност. Възможно е да бъде коригирана от База -> Начални салда и обороти -> Избор на Сметка/Подсметка/Инвентарен номер -> промяна на стойността в поле Остатъчна стойност -> За запазване на промените Бутон Запис;
 • При въведена Дата на въвеждане в експлоатация, различна от Дата на придобиване:
- при метод на амортизация, съгласно НСС, признаването на амортизации започва от следващия месец на месеца на въвеждане в експлоатация.
- при метод Линеен годишен, съгласно МСС, признаването на амортизации започва от деня на въвеждане в експлоатация.
 • в поле Амортизируем актив е избрано: Не. Тези активи не подлежат на амортизиране.
 

Q. Как се сторнират автоматично начислени амортизации?

Автоматично начислени амортизации се сторнират от меню Счетоводство -> Дълготрайни активи -> Счетоводни ->Амортизации -> Сторниране.
Важно: амортизации се сторнират в обратна последователност на начисляването, като се започне от периода с последно начислени амортизации назад. При сторниране на амортизации не бива да се прескачат или пропускат периоди.

 

Q. От къде мога да коригирам Допълнителни данни на въведен дълготраен актив?

Допълнителни данни за дълготраен актив се коригират от Справки, отчети -> Eкранни справки -> позиционирате или въвеждате данни за сметка, подсметка (ако има такава), инвентарен номер -> бутон 

Q. При въвеждане на новозакупен актив от Осчетоводяване -> Въвеждане на операции, системата не визуализира екрана за добавяне на актива в Данъчния амортизационен план?

Причината е, че Данъчният план не е приключен за предходен период. Следва да се изпълни функция Приключване на ДАПл в меню Счетоводство -> Дълготрайни активи -> Данъчни.

Q. Има ли възможност да бъде изтрит въведен през текущата година актив в Данъчния план?

Да, възможно е от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Преглед на   движение на ДАА -> бутон Визуализация. Позициониране в/у актива/ите, десен бутон на мишка -> Изтриване.

Q. Има ли възможност да се коригират данни във въведен през текущата година актив в Данъчния план?

Да, възможно е от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Масови корекции на ДАА. Позволява корекция на Данъчна категория, Данъчна норма, Местонамиране. За корекция на други реквизити, активът трябва да бъде изтрит и въведен отново от меню Дълготрайни активи ->Данъчни -> Движение  на ДАА в ДАПл.

Q. Има ли възможност да се въвеждат активи в ДАПл за следваща година, при условие, че не е приключен ДАПл за текуща година?

Не, няма възможност. Данъчният план може да бъде отворен само за един отчетен период. За да се въведе актив в следващ отчетен период, е необходимо да се приключи ДАПл за текущия период от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Приключване на ДАПл.
Внимание: Преди да изпълните това действие направете архив. Внимание! Приключването на данъчен план към даден период е окончателно и необратимо. 

Q. При Подготовка на инвентаризация на Материални запаси не се визуализират всички артикули/номенклатурни номера?

Да, възможно е, когато не са приключени предходните инвентаризации. Първо се приключват всички стари инвентаризации от меню Инвентаризация -> Приключване и след това се прави Подготовка за нови.

Q. Има ли възможност за изтриване на вече издадена Фактура от модул Продажби?

Не, няма възможност за физическо изтриване на фактури за продажби. Възможно е анулиране на документа от Обработки -> Преглед на документи -> Фактури -> Позициониране в/у избран документ -> десен бутон на мишка -> Анулиране. Повторно издаване на фактура с този номер не се допуска.

Q. Първоначално създаване на нов диапазон фактури.

База -> Диапазони на документи -> Фактури
На екран се визуализира текущ диапазон с начален номер 0000000001 и краен номер 9999999999. За да се създаде нов диапазон, първо се коригира Крайния номер с номер по-малък от началния номер на новия диапазон.
Пример: Текущ диапазон  с начален номер 0000000001 и краен номер 1999999999.
За нов диапазон -> стрелка надолу от клавиатурата -> отваря се нов ред и се посочват се Начален и Краен номер -> Бутон Запис или аналогов клавиш F10. Диапазоните не могат да бъдат вложени като номерация.

Q. Кои реквизити подлежат на корекция за вече издадена фактура?

Корекции се извършват от меню Обработки -> Преглед на документи -> Фактури. Режимът на редакция се активира с аналогов клавиш F2 след позициониране в конкретно поле. Възможни за редакция са данните за Дистрибутор шифър, Дистрибутор име, Договор, Договор име, Дата договор, Поръчка, Наименование поръчка, Дата на поръчка, Падеж, Контировка, Рег.номер, Допълнителен текст на фактурата, Обяснителен текст към счетоводната операция, Начин на плащане, Доставчик търг.верига, Поръчка към търг. верига, Вх. стоков номер, Номер експедиция, Специална информация, Адрес на получателя, Представител на получателя, МОЛ на клиент, Основание за неначисляване на ДДС, GLN номер, Контрагент е-мейл. Попълване на полета със значения от номенклатура, например Начин на плащане, се извършва чрез клавиш F3. Корекцията е възможна при условие, че статуса на документа е осчетоводен Не, както и документа не е включен и изпратен към ЦРМ.

Q. Необходимо е да рестартирам компютър и фискално устройство

Необходимо е да рестартирам компютъра и фискалното си устройство. Каква е правилната последователност на действия?
 • Затворете Ажур®;
 • Изключете и включете фискалното устройство;
 • Рестартирайте компютъра;
 • Въведете чрез клавиатурата на самото ФУ необходимия режим за връзка с компютър (ако е приложимо, съгласно модела и производителя)
 • Уверете се, че са стартирани допълнителните интерфейси за връзка с компютър. Важи само за тези, за които са приложими такива;
 • След като се уверите, че ФУ е в готовност за работа,  отново влезте в Ажур®. 
 

Q. Дружеството има нова банкова сметка. Как и къде да променим банковата сметка, която излиза при издаване на фактура за продажба по подразбиране?

Промяната е разрешена само за служебни потребители 987 и 9999. От стартов/входен екран на Ажур®=> Бутон Пароли и данни за фирма =>
В горната част на екрана изберете Фирми => Преминете със стрелката или плъзгач надясно, за да достъпите полета Банка, Банков клон, BIC, IBAN. Отразете промените и потвърдете с бутон Запис.

Q. Използваме модулите Склад и Продажби. Издаваме фактура за продажба към клиента, въз основа на която стоките напускат склада. Има ли възможност да се намалява автоматично наличностите в склада?

От основен екран => позиционирате в горната лява част на екрана Ажур®L => от падащо меню изберете Настройки =>
Изберете Продажби => Фактуриране => Поставете отметка в опция Фактури, дневни продажби с изписване от склад.
При издаване на фактура е необходимо да се посочват коректен шифър склад и съществуващ номенклатурен номер на материален запас.
Създадени фактури, които не са изписали, може да обработите от меню Продажби-=> Обработки => Преглед на документи => Фактури => десен бутон върху фактурата => Изписване от склад.

Q. Дефиниран е нов склад, но при опит за издаване на документи или въвеждане на начални салда, системата извежда съобщение: Несъществуващ склад или липса на права за работа с този склад?

Необходимо е да се дадат права за работа с този склад на съответните потребители от меню Настройки -> Управление на МЗ -> Склад -> Права.

Q. Има ли възможност да се коригира вече записан документ за приход, поради допусната грешка?

Допуснати грешки във вече записан документ за приход се коригират чрез въвеждане на нов документ за приход, в който сгрешената позиция се въвежда с количество с отрицателен знак.

Q. Има ли възможност да бъдат въведени номер на Фактура и Дата на фактура за вече регистриран приходен складов документ?

Да, възможно е от меню Справки -> Преглед на документи -> Складови документи. Режимът на редакция се активира чрез аналогов клавиш F2 след позициониране в конкретно поле.

Q. В режим на регистриране на документ в Склад -> Операции -> Приход на склад или Разход на склад са въведени множество редове, множество материални запаси, но е допусната грешка на един от редовете. Има ли възможност за корекция?

Да, възможни са следните корекции:
 • При грешно въведени количесто или стойност: позициониране върху реда -> двоен клик на мишка -> системата зарежда отново реда с възможност за редакция на стойностите;
 • За изтриване на ред от документа:  Действието е разрешено при неактивен курсор (да не мига) в поле номенклатурен номер. Ако е активен курсорът -> клавиш Escape -> Позициониране върху реда с мишка-> клавишна комбинация Ctrl + Del -> Потвърждение Да;
 • За изтриване на няколко реда: Действието е разрешено при неактивен курсор (да не мига) в поле номенклатурен номер. Ако е активен курсорът -> клавиш Escape -> Позициониране върху реда с мишка-> клавиш Space (реда се оцветява в синьо) -> Позициониране върху следващ ред с мишка или стрелка от клавиатура -> клавиш Space -> десен бутон на мишка -> Изтриване на маркираните.
 

Q. Има ли възможност да се копира въведен приходен документ с цел повторно въвеждане?

а, възможно е от меню Склад -> Справки -> Преглед на документи -> Складови документи -> позициониране върху документа -> бутон  Създаване на ел.документ-> запис на файл с разширение esd и произволно наименоване. Файлът се импортира от меню Операции -> Приход на склад ->  чрез бутон  Данни от електронен документ.

Q. Дефиниран е нов потребител, с права за работа с модулите Банка и Каса. При опит за създаване на документ в съответните модули, системата не визуализира дефинираните банкови сметки и номера каси?

Необходимо е да се дадат права на потребителя до конкретната Каса/Банкова сметка от меню:
 • Каса -> База -> Дефиниране на Каса ->Касиери;
 • Банка-> База -> Банкова сметка ->Счетоводители.
 

Q. Как се променя автоматичната номерация на ордерите в модул Каса, за да започнат с № 1 през новата отчетна година?

Необходимо е да се приключи модул Каса към 31.12.предходна година от главно меню Системни функции -> Приключване на период.

Q. Защо номерата на ордерите не започват от номер 1 за новата година, въпреки че е извършено приключване на модул Каса към 31.12?

В момента, в който е направено приключването на модул Каса към 31.12, в системата вече е имало издадени ордери за следващата година. Така след като е извършено приключването към 31.12, от модул каса се изтриват всички ордери преди тази дата, но ордерите издадени с дата след 01.01 на следващата година, остават в системата с номерата с които са издадени. По тази причина и номератора на ордери не се връща на номер 1. За отстраняване на проблема можете да извършите приключване на модул каса към съответната дата след 01.01, до която има издадени ордери. От системата ще бъдат изтрити и ордерите за новата година и номератора ще се върне на номер 1. След това в меню Каса=>База=>Дефиниране на каса, трябва да се върне датата на начално салдо да бъде 01.01, след което да се преиздадат ордерите за новата година.

Q. Има ли възможност за издаване на Нареждане за кредитен превод, съдържащо няколко фактури на доставчик?

Да, възможно е. Необходимо е да се дефинира Служебна банка от меню База -> Дефиниране на банкова сметка.
Издаването на документа се извършва от меню Документи -> Искане за плащане към доставчици.

Q. Има ли възможност да се дефинира Банка във валута?

Да, има възможност. При дефиниране на банкова сметка поле Вид валута се попълва по подразбиране с вида валута, посочен в номенклатура 25 Банкови сметки. Възможно е да се избере BGN или EUR.

Внимание! Предвидена е възможност за дефиниране на служебна банкова сметка в EUR, но за да стане активен чек бокс Служебна банкова сметка, трябва след задаване номер на банковата сметка да се избере вид валута EUR.

При работа с оперативна валутна банкова сметка може да се издава само Нареждане за кредитен превод.
 
При работа със служебна банка при създаване на искания за плащания към доставчици се визуализират само задълженията в EUR.
 
При преглед на банкови документи и искания на десен бутон на мишката има опция Интернет банкиране SEPA, което създава файл по спецификациите, определени в Appendix 3 of the specification for remote data transmission between customer and bank according to the DFÜ agreement.

 

Q. Има ли възможност да направя справка за повече от един аналитичен признак?

Да, има възможност от меню Стопански анализ. Чрез тази функция могат да се съставят управленски отчети като се комбинират  различни  аналитични данни за приходите, разходите, активите и пасивите от цялата счетоводна база или част от нея. Получената информация може да е за избран период, по подпериоди и сравнителна. Може да се получи информация за салда и/или обороти, обобщени по повече от един аналитичен признак. Обобщената информация е структурирана по сметки, в които участват избраните аналитични признаци. Потребителят сам определя йерархията на справката; колоните, които участват; стойностите, които могат да се извеждат – лева, валута, количества. Указания за параметризиране на справките може да намерите в Ръководство на потребителя, налично в инсталацията на Ажур.

Q. Има ли възможност да се зададе фиксиран курс за валута Евро?

Да, възможно е от всеки модул, в масовия случай от меню База-> Признаци и номенклатури -> Общи номенклатури -> 27. Валутни курсове-> бутон Фиксирани валутни курсове .

Q. Откъде се зареждат данни от Националния бюлетин на фирмите регистрирани по ЗДДС в България?

Файлът VATCompanies.csv се зарежда от Ажур L (горрен ляв ъгъл на екрана) -> падащо меню -> Настройки -> Общи настройки -> Бутон Зареждане на данни от регистър НАП.

Q. Как да дефинирам нов потребител?

Дефинирането на потребители в АЖУР® се извършва през стартовият прозорец за влизане в системата чрез бутон Пароли и данни за фирма. Всеки потребител се идентифицира чрез потребителски шифър и парола. Подробни указания може да намерите в Ръководство на потребителя.

Q. След прекъсване на тока или мрежата по време на осчетоводяване на фактура и при повторно влизане във Въвеждане на операции, системата извежда съобщение, че този документ вече е осчетоводен. Реално този документ не е видим в хронологичния опис?

Всички потребители излизат от системата с изключение на потребител администратор, който изпълнява функцията Системни функции -> Проверка на база данни.

Q. Годишно приключване - от къде се изпълнява и какво трябва да направя?

Преди да изпълните функция Годишно приключване е необходимо:
·         Задължително направете архиви;
·         Приключете извършените инвентаризации на материални запаси (ако сте
използвали функцията) от Счетоводство => Материални запаси => Приключване. Функцията изисква приключване за всяка дата и съответно сметка с избрана аналитичност;
·         Проверете дали е приключен Данъчния план за годината, която приключвате,
го направете от Дълготрайни активи => Данъчни=> Приключване на ДАПл​.
Системата изисква въвеждане на потребител и парола;
·         Проверете дали са налице неизтрити записи за обезценка на МЗ –
Автоматични операции => Обезценка на МЗ => Обхват на обезценка.
При наличие на записи в този екран е необходимо да маркирате с двоен клик на мишка съответен ред за Сметка и аналитична сметка => бутон Изтриване на обезценката.
 
Функция Годишно приключване се изпълнява от Системни функции => Приключване на период. Системата изисква въвеждане на потребител и парола=> Поставяте отметка пред модула, който желаете да приключите => Бутон Приключване на периода.
Внимание: При изпълнение на функцията, системата изтрива всички операции към дата, която е посочена в екран Приключване на период => Приключване на текущия период към дата: ....
 
 

Q. При зареждане на данни от регистър на НАП в Ажур®, програмата изписва съобщение за некоректен формат на файла/поле от файла. Как да заредя данни успешно?

Възможно е версията, която използвате, да не е актуална и да е налице промяна във формата на файла. Необходимо е да извършите актуализация/програмно осигуряване с текуща версия, достъпна на страница https://www.bsoft.bg/iztegli-azhur-l/

Q. При вход в Ажур® се визуализира съобщение: „Версиите на кода и БД са различни! Това може да доведе до грешки!“

Възстановен е архив, направен на по-висока версия, от текущата версия на инсталацията. Необходимо е уеднаквите версиите на програмното осигуряване. За да проверите, коя е версията на инсталацията се позиционирайте в горен ляв ъгъл Ажур L  => падащо меню => Информация => версията на инсталацията e посочена в поле „dbVer“, а поле „Версия на базата с данни“ показва версията на архива.

Q. Има ли възможност да се коригира информация за допълнителна структура на вече осчетоводена операция и как?

Всички допълнителни структури, прикрепени към счетоводни операции, могат да   бъдат прегледани и редактирани посредством меню Счетоводство -> Справки,     отчети -> Преглед на счетов.операции. След стартирането му на екран се появява прозорец, аналогичен на Хронологичен опис, с предварителни     критерии за селектиране на счетоводните операции за визуализация -> Бутон Покажи.
Възможни корекции-> десен бутон на мишка:
 • Изтриване на доп. признаци – системата пренасочва операцията в група Операции без доп. признаци;
 • Въвеждане на доп. признаци –  избор;
 • Корекция на доп. признаци – позволява корекция на данните от допълнителния екран.

Q. Как да заложа годишен коефициент по чл. 73, ал.5 от ЗДДС при старт на работа с Ажур?

В меню Счетоводство-> Осчетоводяване->Год. коеф. чл.5 от ЗДДС – в поле Година посочвате предходната година (годината на база на която е изчислен коефициентът), в поле Коефициент – посочвате изчисления от вас коефициент. Например, започвате работа в Ажур през 2020-а година, а на база данни от 2019-а сте изчислили коефициент в размер на 0,98. Коректния начин да попълните данните в менюто, за да се използва коефициента през 2020-а година е: Година: 2019, Коефициент: 0,98

Q. При опит да генерирам файлове за ДДС получавам съобщение: „Не сте попълнили ЕГН на декларатора“.

Тази грешка индикира, че през месеца са осчетоводявани доставки, които са отразени във VIES и софтуерът се опитва да състави файл за VIES декларация. В бутон АжурL -> Настройки-> Общи настройки-> ДДС, такси-> секция Декларатор-VIES – попълнете всички необходими данни, след което отново генерирайте файлове за ДДС.

Q. Как да зададем начален номер на протокол за начисляване на ДДС, ако до този момент са издавани протоколи от друго място?

По подразбиране във всяка база номерацията на протоколи започва от номер 0000000001. Ако желаете да продължите издаването на протоколи в Ажур от друг номер, е необходимо да попълните като начален номер - номерът на протокол, който очаквате да се издаде в Ажур от меню Счетоводство-> База-> Диапазони на протоколи.

Q. Необходимо е да отразя корекция в Дневниците по ДДС за документ, който вече е бил отразен в предходен период. Какво трябва да направя?

Когато корекцията по документ от предходен период следва да се отрази в текущ период, е необходимо да спазите следната последователност от действия:
 • С текуща дата на работа стартирате меню Счетоводство-> Осчетоводяване-> Сторниране;
 • За период От-До посочвате предходния период, в който е бил отразен вече документа;
 • Сторнирате операциите по документа;
 • В меню Счетоводство->Осчетоводяване-> Въвеждане на операции-> осчетоводявате и разнасяте в дневника по ДДС документа по коректен начин.
 

Q. Дефинирана е нова сметка в сметкоплана от група 20-а, но при опит да се заведе ДМА по нея, системата не позволява да се посочат данни за амортизация.

От главно меню => Горен ляв ъгъл Ажур L => падащо меню Настройки => Счетоводство => Амортизации => позиционирате се новосъсдадената  сметка, двоен клик на мишка => Потвърждавате включването на сметката в обработка за амортизации => попълвате и необходимите сметки в последователността, която програмата предлага.

Q. В предприятието ни постъпва нов МОЛ, който поема активи от друг служител. Възможно ли е да съставим документ, с който масово да актуализираме картоните на всички активи по описа и да остане следа за датата на промяна на обстоятелството?

В този случай е удачно да използвате меню Счетоводство => Дълготрайни активи->Протоколи за преместване => Въвеждане. В поле Предал посредством F3 изберете шифър да настоящия МОЛ, който ще предава активи. В поле Приел посредством F3 изберете шифър на новия МОЛ, който ще приема активи. Натиснете бутон Визуализация – на екран ще се заредят всички ДМА, в чийто картон е посочен МОЛ-а, попълнен в поле Предал. Маркирайте всички или селективно маркирайте желаните активи, посредством двоен клик или бутоните в горната част на екрана. Бутон Запис актуализира данните за маркираните активи. От бутон Отпечатване може да отпечатате и Протокол за преместване. В последствие така създаден протокол може да бъде и повторно разпечатан от меню Счетоводство-> Дълготрайни активи->Протоколи за преместване-> Преглед.
Важно! Менюто работи със счетоводни сметки, чиято аналитичност е от тип Дълготрайни активи!

Q. Как мога да видя справка за начислените амортизации по месеци за даден дълготраен материален актив?

Счетоводство => Справки => Екранни справки => въведете сметка, подсметка, инвентарен номер и натискате бутон   или  клавиш F11. В Екранни справки данните се подават към датата на работа, с която работите в момента на генерирането ѝ.

Q. Актуализация на инсталация от файл?

Последователност от дейстивя при изпратен конфигурационен файл за актуализация на абонамент или закупен модул за инсталацията:
Стартирайте програмата и влезте в основен екран. При наличие на
многофирмен вариант на инсталацията е без значение в коя фирма извършвате действието.
 
Позиционирайте в горен ляв ъгъл =>  клик с мишка в/у Ажур® L => падащо меню
=> изберете Информация.
 

 
Вариант при липса на интернет свързаност:
 
 • Бутон: Актуализация на конфигурацията от файл (втори бутон от дясно на ляво);
 • Изберете пътя до конфигурационния файл (директория, в която е копиран).
 
 
 
Вариант при наличие на интернет свързаност:
 
Използвайте бутон Актуализация на конфигурацията (трети бутон от дясно на ляво).
 
 

Q. При вход в системата на екран се появява следното съобщение: Не е направен архив на базата данни от:....

С оглед съхранение на информацията, препоръчваме редовно архивиране на данните в системата и надлежното съхранение на копия от архивите и на външни носители.
Организацията на архивиране е при следната последователност:
 • Всички потребители да са извън системата с изключение на потребител администратор;
 • Oт меню Системни функции => Архивиране/Възстановяване => Архивиране:
  • Необходимо е да се направи първо архив без отметка „Архив през backup” 
  • Необходимо е да се направи следващ архив с отметка Архив през backup".
По подразбиране архивите се съхраняват в инсталационната директория на Ажур. За да направите архив на външен носител, изберете в Местоположение на архива -> Други устройства и посочете пътя до желаното устройство.

Q. Вътрешна грешка 100

 

Некоректна инсталация.  

 

Q. При вход в системата на екран се появява следното съобщение: Върху базата данни не са изпълнявани функциите Backup и последващ Restore...

 
Последователност от действия:
 • Всички потребители излизат от системата с изключение на потребител администратор;
 • Необходимо е да се направи архив без отметка „Архив през backup” от меню Системни функции -> Архивиране/Възстановяване -> Архивиране;
 • Изпълнява се функция Backup/Restore на текущата БД от меню Системни функции -> Архивиране/Възстановяване.

 

Q. Как да проверя коя е версията на моята инсталация?

Версията на базата с данни е изсписана в меню ​Информация -> Версия на базата с данни (горе в дясно на екрана) 

Q. Какво е регистрация? Как да направя регистрация?

Във връзка със защита на интелектуална собственост се налага валидиране на инсталацията веднъж годишно.
Стартирайте програмата и влезте в основен екран. При наличие на многофирмен вариант на инсталацията е без значение в коя фирма извършвате действието.
Позиционирайте в горен ляв ъгъл ->  клик с мишка в/у Ажур® L -> падащо меню -> изберете Информация

В екран Информация, чрез бутон Регистриране на Ажур® (ситуиран долу, в дясно на менюто) са възможни два варианта:При наличие на интернет свързаност, регистрацията е автоматична.
При липса на интернет свързаност, системата визуализира екран с код за идентификация.
​За продиктуване на код и обратна информация за код за регистрация е необходимо да се свържете в работно време на Бонев Софт.


 

Q. Unable to complete network request to host....

Значение на грешката:
Ажур® не може да установи връзка с Interbase сървър (базата данни на Ажур®)
Възможни причини:

 1. Липсва мрежова свързаност – физическа или софтуерна.
Уверете се, че разполагате с мрежова връзка до сървъра. Проверете името на сървъра и IP адреса му и пробвайте връзка с ping пакет.
 
 1. Няма инсталиран и стартиран сървър за база данни – Interbase.
На сървъра отворете Control Panel \ Administrative Tools \ Services.
(възможна е различна визуализация и език при отделните версии на Windows)
 
В екрана с визуализиран списък проверете:
 • Ако в списъка на услугите не намирате InterBase2017 Guardian означава, че няма
инсталиран сървър за база данни. Инсталирайте го. Стартирайте Ажур®;
 • Намирате InterBase2017 Guardian и го стартирате с десен бутон Start. Стартирайте
Ажур®.
 
 1. Не е отворен порт в Windows Firewall или аналогична защитна стена на сървъра.
Проверете на сървъра какъв защитен софтуер се използва и разрешете порта, на който е конфигуриран Interbase (стандартно 3050 или 7075 ако е на втора инстанция). Windows Firewall може да откриете в Control Panel\All Control Panel Items\Windows (Defender) Firewall.
 
 1. Не е инсталиран Interbase Client на работната станция.
Възможно е при по-стари операционни системи или необновени такива, да не са налични някой необходими ресурси. Инсталирайте Interbase Client – това ще достави всичко необходимо (внимавайте на коя инстанция го инсталирате!).
 
 1. Има друго приложение/програма, което заема същите ресурси като сървъра за базата
данни и не и позволява стартиране.
На сървъра отворете Control Panel \ Administrative Tools \ Services.
В екрана с визуализиран списък проверете дали са налични InterBase 2017 Guardian gds_db и Firebird едновременно. Деинсталирайте InterBase и го инсталирайте наново, но на втора инстанция! Стартирайте Ажур®.
 
 
Всички инструкции за инсталация на Ажур може да намерите на сайта на Бонев Софт, страница За потребители => Downloads => Ръководства за инсталация и системна поддръжка на Ажур® и може да достъпите чрез следния линк:
https://www.bsoft.bg/rakovodstva-za-instalatsiya/

Q. “External except C0000006”

Oписаната грешка е грешка в паметта на MS Windows. Може да се дължи на лоша мрежова връзка, проблеми с рутери, суичове, мрежови карти и т.н. Възможна е появата ѝ също и при работа през терминал (remote desktop connection), както и при работа на виртуални машини. В Интернет има описано на какво точно се дължи, както и начини за справяне с проблема, въпреки че това не винаги се получава. Опитайте се да локализирате дали се получава на всички работни станции или само на определен компютър и колко често се случва. Като последен вариант е инсталирането на специален build на Ажур®, с който се заобикаля този проблем.

Q. Вътрешна грешка 101

Изисква се конфигурационен файл за инсталацията. Конфигурационният файл е индивидуален за всяка инсталация / клон и се предоставя от Бонев Софт.

Q. Вътрешна грешка 118; Вътрешна грешка 150

Опит за преместване/копиране на инсталация на Ажур. За да преместите инсталация, моля, следвайте инструкции достъпни на https://www.bsoft.bg/rakovodstva-za-instalatsiya/

Q. Вътрешна грешка 120; Вътрешна грешка 205

Липсват права за изтриване в поддиректориите на инсталацията на Ажур и по-специално в директория \Filters\Convert.

Q. Вътрешна грешка 122; Вътрешна грешка 123

Несъответствие на инсталация и конфигурационен файл, например приет конфигурационен файл, отнасящ се за друга инсталация. Конфигурациония файл е индивидуален за всяка инсталация/ клон и се предоставя от Бонев Софт.

 

Q. Съобщение за грешка при експорт в Excel: "Unable to set the Number Format property of the Range Class"

Проблемът е вследствие на разминаване на настройки за Excel с регионални настройки на Windows на Вашия компютър. Това са настройки за разделител. Линк към инструкции:

https://www.howtogeek.com/245510/how-to-change-excels-decimal-separators-from-periods-to-commas/

https://support.office.com/en-us/article/change-the-character-used-to-separate-thousands-or-decimals-c093b545-71cb-4903-b205-aebb9837bd1e

Q. Дружеството има нов управител и при генериране на Справка декларация се визуализират неактуални данни. Как да го променим?

Промяната е разрешена само за служебни потребители 987 и 9999. От стартов/входен екран на Ажур®=> Бутон Пароли и данни за фирма =>
В горната част на екрана изберете Фирми => Преминете със стрелката или плъзгач на дясно, за да достъпите полета Представляващ, Длъжност и редактирате. Запазете прмените с бутон Запис.

Q. Необходимо е да генерираме повторно вече изготвен файл с данни за ЦРМ, за да го изпратим отново. Как може да се случи това?

В меню Системни функции -> Данни за ЦРМ -> таб "Опис на прехвърлянията" –> позиционирайте се с мишката върху прехвърлянето, което желаете да повторите, за ориентир използвайте датата и часа –> в колона "Повторно прехвърляне" чрез падащото меню изберете "ДА" -> натиснете "Запис" -> изберете таб "През носител" и генерирайте файла за ЦРМ в желаната от вас директория, както обичайно -> създадения файл Operc0.ARH изпратете на ЦРМ.
 

Q. Колона Предходна година не е пренесена вярно във финансовите отчети, а отчетите са равнени към 31.12 на предходната година – на какво се дължи?

Не сте изпълнили функцията приключване на отчет. Дата на регистрация: 31.12. на предходната година. От меню Счетоводство-> Справки, отчети-> Финансови отчети -> посочвате отчет и натискате бутон Приключване .