Списък с въпроси. При избор на категория се визуализират само въпросите към конкретния модул.

Q. Има ли възможност да се коригира вече осчетоводена операция, как и какво е позволено?

Да, възможни са частични корекции при следната последователност на работа:
Корекция на вече осчетоводена счетоводна операция се извършва от меню Справки, Отчети -> Хронологични описи -> След задаване на критерии за извеждане на данни-> На екран с редактиране (задължителна отметка) -> На екран.
Възможните полета за редактиране, в зависимост от условното разделение на операциите (операции свързани с ДДС регистри и свободни операции) са:
  • Номер и дата на документ – полето е достъпно за редакция при условие, че операциите не са свързани с ДДС дневници;
  • Регистрационен № - полето е достъпно за редакция, независимо от условното разделение на операциите;
  • Обяснителен текст.​
За запазване на промените натиснете бутон -> Запис.

Q. Има ли възможност да се коригира информация за допълнителна структура на вече осчетоводена операция и как?

Всички допълнителни структури, прикрепени към счетоводни операции, могат да   бъдат прегледани и редактирани посредством меню Счетоводство -> Справки,     отчети -> Преглед на счетов.операции. След стартирането му на екран се появява прозорец, аналогичен на Хронологичен опис, с предварителни     критерии за селектиране на счетоводните операции за визуализация -> Бутон Покажи.
Възможни корекции-> десен бутон на мишка:
  • Изтриване на доп. признаци – системата пренасочва операцията в група Операции без доп. признаци;
  • Въвеждане на доп. признаци –  избор;
  • Корекция на доп. признаци – позволява корекция на данните от допълнителния екран.

Q. Необходимо е да се направи справка за сметка 401, в която да се визуализира контрагент име, фактура номер и дата и Идентификационен номер (Булстат) на контрагента, защото един и същ контрагент фигурира няколко пъти в номенклатурата. Как да се направи?

Помощ от аналитична сметка (аналогов клавиш F2) за см. 401/ подсметка -> чрез бутон се избира кои колони да са видими и кои не. За конкретната ситуация се изключва (премахва се отметката) контрагент шифър и се включва (слага се отметката) Идентификационен номер (Булстат) номер. Преместването на колона Идентификационен номер (Булстат) за водеща в справката се извършва чрез позициониране с мишка и придвижване на определеното място. 

Q. Има ли възможност за експорт в Excel на Аналитична оборотна ведомост на избрана сметка с конкретни колони?

Да, възможно е при следната последователност на работа:
АОВ -> Сметка/Подсметка -> Критерии за справката, период и др. -> Генериране на справка На екран, избор за видими/скрити колони чрез бутон и подредба/преместване на колони -> експорт в Excel чрез бутон в горната лента на екрана.

Q. Има ли възможност да се генерира справка за сметка 401 за задължения с дата на падеж по-малка от произволно избрана?

Да, възможно е при помощ от аналитична сметка (аналогов клавиш F2) за см. 401/ подсметка ->  десен бутон на мишката Филтър по колони -> позиционира се  върху колона Дата на падеж -> активиране на филтъра и избор на Custom filter.

Q. Има ли възможност да се експортира Дневник на сметка в Excel и как?

Да, възможно е при следната последователност:
Справки, Отчети -> Синтетични отчети -> Избор на критерий За аналитична сметка -> Посочва се Сметка/Подсметка/Аналитично ниво -> Задава се период на справката От – До -> Бутон Разширен Excel.

Q. Конкретен потребител в меню Справки -> Хронологичен опис визуализира единствено собствените си операции. Защо не вижда пълната хронология?

Само потребител дефиниран като Администратор за фирма в Пароли и данни за фирма вижда операциите на всички потребители.

Q. Справки, Отчети -> Финансови отчети. Как да се заредят?

Последователност на работа за зареждане на служебни отчети:
Финансови отчети -> Десен бутон на мишка в лявата част на екрана (бял екран) -> Вмъкване на отчет от друга база -> Визуализира се поддиректория FO_NSS2016, съдържаща папки и файлове -> Позициониране с мишка върху, например Balans.bin -> Двоен клик с мишка или бутон Open и изчакване до окончателното зареждане на отчета. Последователността от действия се повтаря за импорт на останалите отчети, включително и Справка за нетекущи ДА, която се намира в папка Prilojenia.
Непосредствено след импорта, еднократно излезте от меню Финансови отчети и след това отново влезте за генериране на отчетите.

Q. Има ли възможност да се дефинира подсметка на вече дефинирана сметка без подсметки?

Да, възможно е след изтриване на сметката и дефинирането й с подсметки. Допуска се изтриване на сметки, по които няма въведени счетоводни операции.

Q. Има ли възможност да се изтрият нулевите партиди в сметки на Доставчици и Клиенти?

Да, възможно е от меню Счетоводство -> База -> Изтриване на нулеви ан.сметки при изпълнена функция Приключване на период.

Q. Системата не начислява амортизации на новозакупен актив. Каква е причината?

Трите най-често срещани причини са:
  • Попълнена е Остатъчна стойност равна на отчетната или балансова стойност. Възможно е да бъде коригирана от База -> Начални салда и обороти -> Избор на Сметка/Подсметка/Инвентарен номер -> промяна на стойността в поле Остатъчна стойност -> За запазване на промените Бутон Запис;
  • При въведена Дата на въвеждане в експлоатация, различна от Дата на придобиване:
- при метод на амортизация, съгласно НСС, признаването на амортизации започва от следващия месец на месеца на въвеждане в експлоатация.
- при метод Линеен годишен, съгласно МСС, признаването на амортизации започва от деня на въвеждане в експлоатация.
  • в поле Амортизируем актив е избрано: Не. Тези активи не подлежат на амортизиране.
 

Q. Как се сторнират автоматично начислени амортизации?

Автоматично начислени амортизации се сторнират от меню Счетоводство -> Дълготрайни активи -> Счетоводни ->Амортизации -> Сторниране.

Q. От къде мога да коригирам Допълнителни данни на въведен дълготраен актив?

Допълнителни данни за дълготраен актив се коригират от Справки, отчети -> Eкранни справки -> позиционирате или въвеждате данни за сметка, подсметка (ако има такава), инвентарен номер -> бутон 

Q. При въвеждане на новозакупен актив от Осчетоводяване -> Въвеждане на операции, системата не визуализира екрана за добавяне на актива в Данъчния амортизационен план?

Причината е, че Данъчният план не е приключен за предходен период. Следва да се изпълни функция Приключване на ДАПл в меню Счетоводство -> Дълготрайни активи -> Данъчни.

Q. Има ли възможност да бъде изтрит въведен през текущата година актив в Данъчния план?

Да, възможно е от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Преглед на   движение на ДАА -> бутон Визуализация. Позициониране в/у актива/ите, десен бутон на мишка -> Изтриване.

Q. Има ли възможност да се коригират данни във въведен през текущата година актив в Данъчния план?

Да, възможно е от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Масови корекции на ДАА. Позволява корекция на Данъчна категория, Данъчна норма, Местонамиране. За корекция на други реквизити, активът трябва да бъде изтрит и въведен отново от меню Дълготрайни активи ->Данъчни -> Движение  на ДАА в ДАПл.

Q. Има ли възможност да се въвеждат активи в ДАПл за следваща година, при условие, че не е приключен ДАПл за текуща година?

Не, няма възможност. Данъчният план може да бъде отворен само за един отчетен период. За да се въведе актив в следващ отчетен период, е необходимо да се приключи ДАПл за текущия период от меню Дълготрайни активи -> Данъчни -> Приключване на ДАПл.
Внимание: Преди да изпълните това действие направете архив. Възстановяване на ДАПл е възможно единствено от архив.

Q. При Подготовка на инвентаризация на Материални запаси не се визуализират всички артикули/номенклатурни номера?

Да, възможно е, когато не са приключени предходните инвентаризации. Първо се приключват всички стари инвентаризации от меню Инвентаризация -> Приключване и след това се прави Подготовка за нови.