Ефективно прилагане на търговската политика и точни анализи за все по-високи резултати

С модул Управление на продажбите от системата АЖУР® можете да реализирате гъвкава търговска стратегия, която Ви прави конкурентноспособни във всеки момент, независимо колко динамичен е пазарът.

Индивидуални търговски схеми за отделен клиент или група

Вие решавате на кого по какъв начин да продавате за постигане на целевите продажби и печалби. Можете да използвате различни начини на ценообразуване за индивидуален или групов подход както и да определяте условията за промоции.
Избирате схеми на плащане и лихвен процент въз основа на актуалния кредитен рейтинг и кредитен лимит на клиента.
Дефинирате условията на доставка, според желаните критерии. Възползвате се от шест начина за автоматизирано изписване на стоките. Можете да стопирате продажба при наличие на просрочени вземания.
Това са само част от възможностите за използването на индивидуални търговски схеми.

Автоматизирано издаване на документи, свързани с продажбите

Управлявате продажбите и плащанията, свързани с тях, ефективно с високо ниво на автоматизация. Списъкът от документи, които генерирате, включва оферти, спецификации, заявки, проформа фактури, експедиционни бележки, фактури и фактури за вериги хипермаркети. При реализирана връзка с фискално устройство се издава и фискален бон.
При съставянето им се съблюдават всички параметри на сделката като условия на продажбата, цени и отстъпки по артикули, дни на отсрочка, кредитен лимит, падежи и условия на плащане.

Автоматизиране на целия процес от получаване на заявката от клиент до изпълнението ѝ
Чрез системата автоматизирано се обработват получените заявки, независимо дали са направени електронно или по телефона, като същевременно се анализират всички налични данни за клиента, включително кредитен лимит и неплатени и просрочени суми. Резултатът от обработката включва:
 • Резервиране на количествата, необходими за изпълнението на заявката;
 • Генериране на поръчка за доставка или оферта за проучване за специфични продажби;
 • Коригиране или отказване на заявката в зависимост от текущия финансов статус на клиента;
 • Планиране на доставките и производството.

Използване на електронни фактури

Можете да експортирате фактурите, издадени от системата АЖУР®, към платформите за електронни фактури - eFaktura на Банксервиз АД и e-Invoice на Дайрект Сървисиз. Обмяната и управлението на електронни фактури дава допълнително улеснение и бързина при работата с клиенти.

Изчисляване на неустойки за забавени плащания по издадени фактури

Софтуерът Ви позволява да поддържате схеми с различни договорирани условия, които дават възможност за изчисляване на неустойки за отделен клиент или група клиенти. Издавате известия за дължими неустойки автоматично. Правите исторически справи по клиенти, документи и обща сума на дължимите неустойки към избрана дата.

АЖУР® Assistant - умен помощник

Той Ви дава необходимата информация в реално време, за взимане на бързи и надеждни решения.
Направете желаната справка за клиент, стока или дистрибутор, като изберете между над 100 вида данни и комбинации, включително наличност, резервирано количество, цени, отстъпки, аванси, дължими суми и продажби за избран период.

Управление на взаимоотношенията с клиентите

Функционалността дава възможност за допълване и визуализиране на цялата информация за настоящите и потенциални клиенти. Включват се наличните данни за клиентите, поети ангажименти, генерирани оферти, заявки, фактури и извършени плащания. Реализирате ефективен маркетинг чрез мейл кампании от различно естество.

Анализ на продажбите и вземанията

Този вид анализ е важен инструмент за работата на търговските мениджъри от високо и средно ниво в йерархията на компанията. Той позволява по-добро планиране и регулиране на дейностите, свързани с продажбите и вземанията по тях, с помощта на разнообразни и полезни инструменти:

 • Сравнителен и относителен анализ на продажбите по различни сегменти - стоки, групи стоки, клиенти, групи клиенти, региони, държави - и на различна база – приходи, печалба и други;
 • Справки за анализ на плащанията по продажби - Автоматизирано се начисляват лихви върху просрочената част в зависимост от договорените условия;
 • Анализ на вземанията по дни просрочие - Той е винаги надежден, като се има предвид автоматизираното погасяване на вземания от системата;
 • Изпълнение на плана за продажби;
 • Анализ на обема на продажбите в количество, независимо от продажната мярка;
 • Проследяване на изпълнението от заявка до фактура;
 • Анализ на цялостното изпълнение на конкретна заявка или документооборота с даден клиент.