Печеливши бизнес решения с увереност

Вземете инструментариума, необходим за анализиране на дейността на предприятието и различните бизнес процеси в него. Модули Анализи и Управление на данни автоматизират процесите на групиране и синтезиране на данните и изчисленията.

Съставяте управленски отчети според конкретните си нужди

Комбинирате различни аналитични данни за приходите, разходите, активите и пасивите от цялата база или част от нея. Фиксирате периода за анализ според изискванията си и получавате сравнителна информация за подпериодите. Мощният генератор на специфични управленски отчети разполага с интерпретатор на формули и логически условия, чрез който можете да получите по-голяма задълбоченост при анализиране на данните.
Модул Анализи дава възможност да следите и оценявате структурата и динамиката на компонентите на финансовите отчети - баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци. Лесно правите сравнения между различните периоди и определяте трендове.

Пълен финансово-стопански анализ

Софтуерът автоматизира изчисляването на пълния набор от показатели за ефективност, рентабилност и ликвидност и за обращаемост и покритие на активите. Коефициентите на зависимост между тях са директно на Ваше разположение. Лесно оценявате влиянието на всеки конкретен фактор върху стойността на отделните показатели. Модул Анализи върши техническата работа, за да може Вие да видите голямата картина и да вникнете в детайлите, където е необходимо.

Анализ на платежоспособността

Можете да направите обективна оценка на платежоспособността на предприятието по всяко време, като анализирате матуритетната структура на вземанията и задълженията, представена от модула и базирана на актуалните данни в системата АЖУР®. Получавате всичката необходима информация за вземане на решения за финансовото управление.

Индивидуални модели за анализ на данни от всички модули

Моделите на система АЖУР® Ви дават възможност да комбинирате и анализирате данните от всички останали модули, които ползвате, според специфичните нужди на Вашия бизнес и изискванията на ръководството при вземане на конкретни решения. Постигате това чрез индивидуални модели, имащи желаните характеристики.

Как работят индивидуалните модели

Дефинирате Вашите потребности, като се концентрирате върху главните въпроси, пред които сте изправени. Дадената информация служи за настройване на моделите с точност, за да се получи пълно съответствие. Моделите са така създадени и настроени, че да правят анализираните данни лесно разбираеми за всички бизнес потребители. 

Предимствата за Вашия бизнес

Поглед върху детайлите от различни ъгли - Правите задълбочен анализ, който предоставя основата за вземане на стратегически решения за управлението и развитието на бизнеса.
Повишена ефективност на ниво мениджмънт - Имате точния анализ, който Ви е необходим във Вашата работа. Той Ви спестява време и усилие, които можете да инвестирате в това, в което сте най-добри - да водите компанията към растеж.
Импулс за креативност и иновация - Имате на разположение начин за анализ на данни, който ще Ви позволи да излезете от рамките, които Ви ограничават.