Оптимизиране на наличностите

Модул Склад на системата АЖУР® автоматизира цялостната дейност по отчитане и управление на материалните запаси. Той има универсално приложение - в търговията за отчитане на стоки и в производството за влагане на материали и управление на готовата продукция, включително и по партиди. Може да се използва в множество различни браншове, от хранително-вкусовата промишленост до фармацията. Възползвате се от модерни решения и инструменти за:

Лесно и бързо  опериране

 • Издаване на складови документи, включително и такива, създадени с използване на баркод четец;
 • Шест вида мерки и цени, размери, бруто и нето тегло, опаковки, пакетаж;
 • Шест допълнителни метода на автоматизирано изписване, включително по срок на годност, във възходящ ред и низходящ ред;
 • Поддръжка на детайлна допълнителна информация за всяка позиция – техническа характеристика, статистическа група, подгрупа, допълнителни описания, митнически тарифен номер, произход, минимален и максимален запас, процент фира, дата на партида, срок на годност, разрешително.

Контрол над документацията

 • Автоматично генериране на складови документи от други издадени документи за продажби и доставки;
 • Генериране на складови  документи за заприхождаване на готова продукция и автоматични искания за изписване на вложените материали на база разходни норми с възможност за заместване на липсващите материали;
 • Обмяна на електронни документи между складове и офиси, включително и чрез мобилни устройства;
 • Дизайнер на документи - Форма и структура според Вашите изисквания.

Надеждно отчитане и управление

 • Резервиране на заявените количества от клиенти;
 • Възможност за количествено отчитане и последващо остойностяване на прихода и разхода;
 • Опция за отчитане на материалните запаси в склада и в счетоводните сметки по различни стойности;
 • Достъп от отдалечени обекти до единната база данни в реално време;
 • Автоматизирано отчитане на преоценки и инвентаризации, с възможност за използване на баркод четец;
 • Генериране на множество справки за наличностите, състоянието и движението на материалните запаси по складове - обобщено, по групи, по доставчици и други в различни мерки;
 • Справки за минимален и максимален запас;
 • Генератор за собствени справки според Вашите конкретни нужди.