Обработка на Банково извлечение

Функцията елиминира трудоемкото и податливо на грешки осчетоводяване чрез въвеждане на всички дебитни и кредитни банкови трансакции, като автоматизира процеса по обработката им. Функцията е разработена при два режима на работа: 
 • Файлов - Необходимо е изтеглено банково извлечение във файлов формат (МТ940);
 • Автоматизирана връзка с INFOPAY на БОРИКА АД. Повече информация за услугата предоставяна от БОРИКА АД можете да получите от следния линк: https://www.borica.bg/products-and

Ефективни инструменти за управление на паричните потоци

С модули Банка и Каса оптимизирате организацията на паричните потоци - правите навременни плащания, използвате надеждно отчитане, минимизирате рисковете и спестявате време и усилие. Постигате желаните резултати с лесни за ползване функционалности.

Банка

Създаване на банкови документи

 • Преводно нареждане за кредитен превод;
 • Бюджетно платежно нареждане;
 • Преводно нареждане и вносна бележка за плащане съответно от и към бюджета.

Автоматизация на банковите плащания и отчитането им

Автоматизираните операции, които правят работата по-лесна и продуктивна, включват:
 • Извършване на търговски плащания и плащания към бюджета;
 • Генериране на файлове за импорт към системи за интернет банкиране;
 • Обобщаване в един документ на няколко фактури за плащания към доставчик;
 • Осчетоводяване на група потвърдени преводни нареждания, включени в искане за плащане към доставчици.

Инструменти за допълнително повишаване на ефективността

Задълженията за плащане, регистрирани в модул Финанси Счетоводство или в оперативен модул Доставки се групират и представят за погасяване по дати на падеж. Изградената връзка между тези модули и модул  Банка е гарантирана от единната база данни, която е в основата на системата. Имате глобален поглед върху изходящите парични потоци във всеки един момент.
Можете да се възползвате от възможността да разделите функциите на служителите при работата с модул Банка. Вие решавате на кого да възложите създаването, одобряването и осчетоводяването на информацията, за да осигурите продуктивност, прецизност и солиден контрол.

Каса

Имате на разположение пълен комплект инструменти за документиране, отчитане и оптимизиране на кешовите парични потоци.
 • Бързо и лесно съставяне на всички платежни документи в брой, в лева и във валута;
 • Автоматизирано погасяване на фактурите и издаване на приходни ордери при отчитане на получаването на пари в брой от продажби;
 • Издаване на хонорарни сметки плюс декларации и справки по ЗДДФЛ за изплатени суми;
 • Съставяне на касова книга по видове валута;
 • Правене на справки за наличности по касиери;
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи на аналитично ниво и актуализиране на останалите модули с информацията за извършените разплащания;
 • Опция за импорт на данни от мобилни устройства и от други системи за събрания кеш.