По-висока ефективност при всички специализирани дейности

Ако искате допълнително улеснение при управлението на специфични дейности на Вашия бизнес, разполагате със специализирани модули, част от системата АЖУР®. Те дават допълнителни възможности за повишаване на ефективността и за стриктното и навременно отчитане пред държавните финансови и други органи.

Данъчен склад и акциз

Системата АЖУР® включва три отделни модула, специално създадени за фирми, работещи с данъчен склад и акцизни стоки, като всеки има специфично предназначение, съгласно приложимото законодателство и процедури. Те са Данъчен склад, Онлайн достъп до справки от Ажур® и Връзка с контролни точки на модул Данъчен склад.

Данъчен склад

Софтуерът дава автоматизирано решение за управлението и отчетността при работа с данъчен склад. Той е неразделна част от модул Склад на системата АЖУР® и притежава всички функционалности, от които се нуждаете.

Съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):

 • Въвеждане на допълнителна информация за движението (приход, разход и преместване) на материални запаси, които представляват акцизни стоки и бандероли;
 • Изготвяне за печат и в електронен формат XML Акцизна декларация;
 • Изготвяне за печат и в електронен формат Дневник на складовата наличност.

Улеснение при работа със системата БАЦИС

 • Генериране на е-АДД и Приложение 14а в XML формат за зареждане в системата;
 • Печат на АДД при обявена аварийна процедура в системата. 

Онлайн достъп до справки от АЖУР®

Чрез този модул митническите органи имат интернет достъп до модул Данъчен склад в реално време за преглед на движенията в данъчния склад, като могат да проследяват стоки, бандероли или и двете, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 9 на ЗАДС. Достъпът е реализиран чрез уеб сървър, като могат да се използват всички интернет браузери, което гарантира допълнителна бързина и удобство.
Потребителите получават и онлайн достъп до допълнителна информация в системата АЖУР® чрез:
 • Дневник на материален запас;
 • Преглед на издадени фактури;
 • Справка „Плащания от клиенти“;
 • Справка „Плащания към доставчици“. 

Връзка с контролни точки на модул Данъчен склад

Модулът осигурява предаването по електронен път на данните от средствата за измерване, монтирани за целите на осъществявания от митническите органи контрол, към модул Данъчен склад, съгласно изискванията на чл. 103а, ал. 3 от ЗАДС.
С трите модула имате пълно спокойствие при работата с данъчен склад и акцизни стоки. 

Интрастат

Чрез модул Интрастат се автоматизира отразяването и декларирането на движенията на стоки, изпращанията и пристиганията им, от и на територията на Република България в рамките на вътрешно-общностната търговия със страни-членки на Европейския съюз. Като вътрешен за системата АЖУР®, модулът използва документи, генерирани чрез нея. Той е разработен да отговаря напълно на потребностите на Интрастат операторите (ИО) и е предназначен само за тях - не може да се използва от Интрастат пълномощници.
Модулът работи на базата на:
 • Издадени от системата АЖУР® фактури за съставяне на Декларация за Изпращания;
 • Приходни складови документи за съставяне на Декларация за Пристигания.​
Бъдете винаги точни при отразяване и деклариране на стоки, когато търгувате с ЕС, със специализирания модул Интрастат. 

Справки по закона за управление на отпадъците

Модулът е базиран изцяло на настоящите нормативните изисквания по отношение отчетността съгласно ЗУО (Закон за управление на отпадъците) и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. При промени можете да разчитате на бърза и надеждна актуализация.
Чрез автоматизираните справки постигате абсолютна прецизност и по-голяма ефективност в работата си.
 • Вътрешнофирмена спецификация - Нормативно изисквана справка за продуктовата такса по продавани МЗ;
 • Месечна справка декларация и Годишна справка декларация – Нормативно изисквани справки за продуктовата такса, извличана от продадените количества с фактури с Доставки с 20% или Освободени доставки;
 • Продуктова такса по опаковки – Справка за количествата реализирани опаковки и дължимата сума за тях за месеца, групирана или по компоненти на опаковката, или по група материали по ЗУО и компоненти на опаковката.
Изпълнявате задълженията си по ЗУО и свързаната с него наредба по-лесно и бързо.

Договори за периодични услуги

Специализираният модул автоматизира издаване на фактури и отчитане по договори за наем, периодични месечни абонаменти и такси. Управлявайте договорните си отношения по-ефективно и надеждно със софтуерната система АЖУР®.
 • Възможност за отчитане на договорите по типове, видове и номера на обекти - По-добрата организация Ви улеснява неимоверно;
 • Опция за въвеждане на подробно описание на всеки договор и включените в него месечни услуги - Това е изключително полезна функционалност за управлението;
 • Прилагане на различни методи за изчисление на количеството и стойността на всеки вид услуга – договорирани условия, планови количества, фактическо потребление на база измервателен уред или действително потребено количество;
 • Автоматизирано изчисляване на авансови плащания на основата на потребено количество от предходния месец - общите разходи се разпределят на базата на площ, обем или произволно подадени коефициенти.
С модул Договори за периодични услуги имате възможност да оптимизирате разходите си по предоставяне на този тип услуги и да печелите повече от тях. 

Неустойки

С модул Неустойки изчислявате и управлявате този вид вземания по-добре, което неминуемо води до увеличаване на събираемостта им. Като част от модула Управление на продажбите на системата АЖУР®, той има пълна интеграция с всички свързани функционалности, които използвате в търговията.
Точно и бързо:
 • Изчислявате неустойки за забавено плащане по издадени фактури или други вземания;
 • Дефинирате договорени условия за изчисляване на неустойки за конкретен клиент или група клиенти;
 • Издавате Известия за дължими неустойки (ИДН), които представляват документно основание за възникване на вземанията;
 • Въвеждате плащане към издадените Известия за дължими неустойки;
 • Извеждате справки за историята на начислените неустойки по клиенти и документи и за сумата на дължимите неустойки към избрана от Вас дата;
 • Осчетоводявате изчислените неустойки и плащанията по тях.
Вие решавате кой от двата стандартни принципа за изчисляване и плащане на неустойки, заложени в системата АЖУР®, да използвате според Вашите търговски операции и индивидуални изисквания:
 • Вземания, Неустойки - Първо се погасява сумата на вземането, след което сумите по начислените неустойки за забава;
 • Неустойки, Вземания - Първо се начисляват неустойките и съответно се погасяват сумите по тях и след това сумата на вземането.
Гъвкавите опции за използване и пълният набор от функционалности правят модула Неустойки незаменим за всяко търговско предприятие. 

Автоматизирано осчетоводяване на протоколи по ЗДДС

Специализираният модул Ви дава възможност предварително да дефинирате модели за осчетоводяване на различни видове Протоколи по ЗДДС, които впоследствие да използвате наготово за автоматизирането на този вид работни задачи. Едновременното разнасяне на протокола в Дневник за продажби и Дневника за покупки представлява допълнително улеснение. Можете да използвате автоматизираното осчетоводяване както в момента на издаване на протокола, така и впоследствие. Модулът е ценен инструмент за счетоводителите. 

Търговски документи по имейл

Изпращате търговски документи по имейл по-лесно и удобно от всякога със специализирания модул на АЖУР®. Софтуерът генерира всички видове документи и напомнителни писма в PDF формат, като те задължително притежават формата на избраната бланка за печат, и позволява изпращането им като прикачени файлове на имейла на клиента, посочен в картона му.
Главните ползи за Вашия бизнес включват:
 • По-бърза и ефективна комуникация с клиентите;
 • По-висока продуктивност на служителите;
 • По-ниски разходи за консумативи, най-вече хартия, и за кореспонденция.
Оставяте изпълнението на техническите задачи по имейл комуникацията на софтуера, докато Вие се концентрирате върху съдържанието. 

Връзка с EDI

Ако използвате платформа за електронен обмен на документи (EDI) при работата си с търговски вериги, този модул Ви дава възможност да постигнете по-висока ефективност. Ускорената обработка на документи има дълготраен положителен ефект върху търговската Ви дейност, позволявайки по-добра комуникация с контрагентите Ви.

Модулът работи с водещите EDI системи:

 • ECOD - поддържана от фирма ЕлТрейд;
 • eXite - поддържана от фирма Аксиор;
 • еFaktura - поддържана от Банксервиз.

Автоматизирано се обработват основните видове документи:

 • Поръчка от търговска верига;
 • Стокова разписка за търговска верига;
 • Фактура за търговска верига.
Специализираният модул максимизира ползите от работата с EDI в предприятието.

Електронна фактура

Обменяте и управлявате фактури, които първоначално са генерирани на АЖУР®, по електронен път при работата си с клиенти и други контрагенти. Издадените от софтуерната система фактури могат да се експортират в XML файлове по съгласуван формат към:
 • eFaktura на Банксервиз АД;
 • e-Invoice на Дайрект Сървисиз.
Спестявате време и оптимизирате управлението на вземанията и входящите парични потоци с модул Електронна фактура.
 
Специализираните модули на АЖУР® повишават ефективността по отношение на управлението, отчетността, комуникацията и изпълнението на данъчните и нормативните задължения на бизнеса.  
 
Специализираните модули дават допълнителни възможности за повишаване на ефективността и за стриктното и навременно отчитане пред държавните финансови и други органи. Те предоставят конкретни решения за организация на: Данъчен склад и акциз, Интрастат,Справки по закона за управление на отпадъците, Договори за периодични услуги, Неустойки, Връзка с EDI, Електронна фактура и още...