Надеждни доставки, контрол над плащанията и по-добро планиране

Модул Доставки на системата АЖУР® автоматизира целия процес на поръчките за доставка, от генерирането до изпълнението. Имате на разположение разнообразен набор от полезни инструменти.

Направете верния избор бързо и лесно

  • Използвате база данни с условията на доставка по доставчици -  Имате пред Вас всичката необходима информация - номенклатура на доставяните стоки, данни за условията на плащане, дни отсрочка, начин на доставка;
  • Генерирате поръчки за доставка според нуждите си - Използвате информация за получените заявки и очакваните потребности, както и за различните предложени условия.

Улеснено отчитане и проследяване на доставките

  • Автоматична обработка на всички документи по доставките - сключени договори, получени фактури и направени плащания, включително и авансови;
  • Импортиране документи от доставчици - Това включва и ДДС документи;
  • Прогнозни задължения към доставчици - Планирате бъдещите изходящи парични потоци с точност;
  • Анализ на цялостното изпълнение на доставката по срокове, цени и количества на базата на договорените условия с доставчиците;
  • Справки за изпълнение на поръчките по спедиторски и транспортни фирми, по групи доставчици и по конкретен доставчик.

Използвате пълна информация при вземане на решения

Извеждате справки за всички данни, от които зависи планирането:

  • За последните цени на доставените стоки и материали;
  • За планирания разход на материали на базата на въведените данни за производство и разходни норми;
  • За планова материална себестойност за изделие.