Перфектни управленски и финансови отчети

Модул Счетоводство обобщава резултатите от всички бизнес процеси и е в основата на системата за управление на бизнеса АЖУР®. Той служи не само за генериране на всички компоненти на финансовите отчети, но и за изпълнение на главните управленски функции. Счетоводителите и мениджърите получават доказано ефективен инструмент, чрез който да постигнат най-високите възможни резултати в работата си.

Как се използва? Приложения на модула

Финансово счетоводство
Управленско счетоводство

Регулаторно счетоводство - организирано паралелно за компаниите с регулирана дейност
Многовариантно отчитане - то се извършва чрез специализиран модул и е предназначено за предприятия, водещи отчетност за различни цели (две независими оборотни ведомости) с еднократно въвеждане на операциите.

Какво се отчита? Всички елементи на финансовите отчети
Модул Счетоводство на АЖУР® е съобразен с приложимите счетоводни стандарти и с него се отчитат:

 • Капитала, резервите и финансовия резултат;
 • Дълготрайните активи – материални, нематериални и финансови;
 • Материалните запаси, материали, стоки, продукция, незавършено производство;
 • Вземанията по продажби и всички други вземания;
 • Текущи и дългосрочни задължения;
 • Приходите и разходите за бъдещи периоди;
 • Паричните средства в лева и валута;
 • Приходите от обичайна дейност;
 • Разходите за обичайна дейност, включително и себестойност;
 • Финансовите приходи и разходи;
 • Бюджетните приходи и разходи.
Как се отчита? 3-те стълба на ефективността за счетоводителя

Целта на модул Счетоводство на АЖУР®  е да подпомогне счетоводителите в създаването на адекватна на дейността и детайлна отчетност, като спестява време и усилия и осигурява прецизност и защита както от външна намеса, така и от грешки. За постигане на тази цел, софтуерът има следните основни функции:

Автоматизация

Пестите време и усилия ежедневно с автоматизиране на осчетоводяването и изпълнение на регулярните задължения по данъчното законодателство, чрез:
 • Съставяне на всички систематични и хронологични регистри, инвентарни книги и описи, сравнителни ведомости, амортизационни планове и други на базата на въведените в системата и издадените от нея документи;
 • Справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат;
 • Издаване на всички видове протоколи по ЗДДС;
 • Всички процеси на изчисление на количества и стойности в счетоводните операции, като ДДС и курсови разлики;
 • Повторяеми счетоводни записвания - Тук автоматизацията се постига чрез използването на макети на счетоводните операции, като например наеми, лихви, продажби и доставки на услуги. Чрез този похват освен че се ускорява процеса на финансово отчитане, може да се въведе единна счетоводна политика за използваните кодове на отдели, видове разходи, видове приходи и така нататък.
Автоматизирани са и всички операции свързани с:
 • Погасяване на вземания и задължения;
 • Преоценка на активи и валутни задължения;
 • Начисляване на алтернативни данъци;
 • Отписване на приходи и разходи за бъдещи периоди;
 • Разпределение на производствени разходи и разходи по доставка;
 • Отчитане на незавършеното производство и формиране на себестойност;
 • Начисляване на амортизации, отписване и преместване на дълготрайни активи, данъчен амортизационен план;
 • Преоценка на дълготрайни активи;
 • Отчитане на инвентаризации на материални запаси;
 • Приключване на сметки и отчитане на резултат.

Сигурност

Системата за управление на бизнеса АЖУР® има вградена защита, която не позволява манипулиране на използваната база данни. Счетоводителите получават допълнителна сигурност при въвеждане на информация за контрагент, която се различава от тази в регистрите на НАП и ЕС. Това се постига чрез:
 • Проверка на статуса на доставчик в регистъра на НАП при регистриране на документ в Дневника за покупки. Проверка във VAT регистър;
 • Проверка на ДДС регистри за наличие на записи за дерегистрирани лица, както и такива, регистрирани по специален режим и за липсващ или сгрешен номер;
 • Зареждане на данни за нов контрагент по ЕИК директно от официалните регистри.

Контрол

Можете да прилагате превантивен и последващ контрол върху счетоводните записвания по всяко време чрез следните инструменти:
 • Система за разделяне на отговорностите - Вие определяте кои от следните функции да притежава всеки потребител - преглед, коригиране и одобряване на счетоводните записвания. Така се минимизира риска от грешки от всякакво естество.
 • Интерактивна проверка – Проследяване на информацията от оборотната ведомост до счетоводната операция и от синтетичната сметка до последното аналитично ниво. Така можете да правите корекции своевременно, когато са необходими.
 • Прикрепяне на файлове с документи, на които се основава счетоводната операция - Тази опция улеснява проверките и повишава ефективността на контрола.

Как помага в управлението?

Мениджърските функционалности се усъвършенстват непрекъснато, като една от най-новите възможности е всяка операция да се включи в определена позиция в съставен от потребителя отчет, независимо от синтетичното или аналитично отчитане по сметки.
Мениджърите могат да използват модул Счетоводство на системата АЖУР® за подпомагане вземането на решения, планиране и бюджетиране и контрол на дейността, чрез генериране на:
 • Справки за приходите, разходите и финансовия резултат на структурен принцип, примерно по звена, отдели и центрове на отговорност. Данните от справките могат да се прегрупират, комбинират и синтезират.
 • Справки за анализ и управление на дълготрайните материални и нематериални активи - включват справки по местонахождение и степен на амортизация, както и за съставните активи и изпълнението на ремонтната и инвестиционна програми, и анализ на амортизационните разходи по видове дейности.
 • Справки за състоянието и изменението на паричните средства, вземанията и задълженията - могат да се правят по период на възникване, контрагенти и документи.
 • Справки за паричните потоци - могат да се извършват за различни по големина периоди (ден, седмица, месец) и да се прави анализ на разликите между очакваните и реалните парични потоци.

Какви отчети се генерират? Всички необходими на потребителите

С модул Счетоводство генерирате автоматично всички компоненти на финансовите отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти и счетоводното законодателство, чиито промени се отразяват със своевременни актуализации. Софтуерът притежава и функции за приемане, предаване, сводиране и консолидиране на финансови отчети, както и на синтетични и аналитични оборотни ведомости, главна книга, инвентарна книга и ДДС дневници. С него можете да изготвяте и специални отчети за статистиката и за данъчните власти.