Списък с въпроси. При избор на категория се визуализират само въпросите към конкретния модул.

Q. Има ли възможност за изтриване на вече издадена Фактура от модул Продажби?

Не, няма възможност за физическо изтриване на фактури за продажби. Възможно е анулиране на документа от Обработки -> Преглед на документи -> Фактури -> Позициониране в/у избран документ -> десен бутон на мишка -> Анулиране. Повторно издаване на фактура с този номер не се допуска.

Q. Първоначално създаване на нов диапазон фактури.

База -> Диапазони на документи -> Фактури
На екран се визуализира текущ диапазон с начален номер 0000000001 и краен номер 9999999999. За да се създаде нов диапазон, първо се коригира Крайния номер с номер по-малък от началния номер на новия диапазон.
Пример: Текущ диапазон  с начален номер 0000000001 и краен номер 1999999999.
За нов диапазон -> стрелка надолу от клавиатурата -> отваря се нов ред и се посочват се Начален и Краен номер -> Бутон Запис или аналогов клавиш F10. Диапазоните не могат да бъдат вложени като номерация.

Q. Кои реквизити подлежат на корекция за вече издадена фактура?

Корекции се извършват от меню Обработки -> Преглед на документи -> Фактури. Режимът на редакция се активира с аналогов клавиш F2 след позициониране в конкретно поле. Възможни за редакция са данните за Дистрибутор шифър, Дистрибутор име, Договор, Договор име, Дата договор, Поръчка, Наименование поръчка, Дата на поръчка, Падеж, Контировка, Рег.номер, Допълнителен текст на фактурата, Обяснителен текст към счетоводната операция, Начин на плащане, Доставчик търг.верига, Поръчка към търг. верига, Вх. стоков номер, Номер експедиция, Специална информация, Адрес на получателя, Представител на получателя, МОЛ на клиент, Адрес на клиент, Основание за неначисляване на ДДС, GLN номер, Контрагент е-мейл. Попълване на полета със значения от номенклатура, например Начин на плащане, се извършва чрез клавиш F3.