Инструкции за самостоятелно запознаване - текущ съпровод при работа със системата.

Счетоводство:

ДДС:
ДДС_При опит да генерирам файлове за ДДС получавам съобщение Не сте попълнили ЕГН на декларатора
ДДС_Начален номер на протокол за начисляване на ДДС
ДДС_Корекция в Дневник по ДДС за документ, който вече е бил отразен в предходен период
ДДС_Годишен коефициент по чл.73 ал. 5 от ЗДДС при старт на работа с Ажур

Дълготрайни активи:
Настройка за амортизации за нова сметка от група 20
Корекция на Допълнителни данни на въведен дълготраен актив
Не се начислява амортизация на новозакупен актив - каква е причината
Подобрение на актив и промяна на полезен живот
Протоколи за ДА при МОЛ, който поема активи от друг служител
Справка за начислените амортизации по месеци за дълготраен актив
Сторниране на начислени амортизации
Функция Корекция на набрана амортизация на ДА
ДАПл_разделяне на актив
Как се изтрива въведен през текущата година актив в Данъчния план
Корекция на данни на въведен през текущата година актив в Данъчния план
Не се визуализира екрана за добавяне на актив в ДАПл
Отписване на ДДА от ДАПЛ
Преглед на данни в ДАПл
Преглед на движения за ДАПл
Промяна на % в ДАПл.
Има ли възможност да се въвеждат активи в ДАПл за следваща година