Модул Продажби НН-18 от система Ажур® е включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), поддържан от НАП под номер 169
Модулът има всички функционалности на модул Продажби включително възможността за издаване на търговски документи с начин на плащане изискващ фискален бон и връзка с  фискални устройства в търговския обект.
Продажби НН-18 е документо-ориентиран модул, предназначен за издаване на търговски документи за продажби:
  • заявка,
  • проформа фактура,
  • оферта,
  • спецификация,
  • експедиция за отделен клиент,
  • фактура (дебитно известие, кредитно известие), в частност автоматизирана фактура (дебитно и кредитно известие)  и
  • документ за дневна продажба, когато не е издаден друг търговски документ.
Продажби НН-18 е единственият модул, който позволява издаване на изброените документи с начин на плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства и покрива изискванията на Приложение № 29 на Наредба Н-18.
Продажби НН-18 позволява регистриране на плащания към търговски документи  и авансови плащания от клиенти, като при обработката управлява и генерирането на фискален бон от фискално устройство.
Само чрез Продажби НН-18 се генерират УНП( уникални номера на продажбите) за записите в модула, управлява се и генериране на фискален бон от фискално устройство. На фискалния бон фигурира информация, както за задължителни по наредба реквизити, така и информация за Вид, номер и дата на документа, от който е издаден бона.