Уважаеми дами и господа,
 
Информираме Ви, че Модул Продажби НН-18 на АЖУР
®L  e включен в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите в търговски обект по чл.118 ал. 16 от ЗДДС, поддържан от НАП, под номер 169. Информация за фискални устройства работещи с Ажур на този етап може да свалите чрез Фискални устройства
 
Модул Продажби НН-18 на АЖУР
®L не е предназначен за работа в ресторанти, барове или други обекти за обществено хранене, хотели или други места за настаняване, магазини, аптеки, търговски обекти с основна дейност търговия на дребно или извършващи продажби/зареждания на течни горива или търговски обекти, оказващи пряко услуги на данъчно незадължени лица. Модулът е разработен за използване като част от системата АЖУР®L за производствени предприятия от всякакъв тип, складове на едро (големи дистрибутори), отдаване под наем на търговски площи, счетоводни къщи и други услуги. Модул Продажби НН-18 на АЖУР®L няма демо версия и не може да работи в тестови режим, а организацията за предоставяне  на правото на ползване е както следва:
 
Модулът е изцяло нова разработка, която е съобразена с изискванията на приложение №29 от Наредба Н-18/31.12.2006 г. и подлежи на допълнително заплащане
 
Важно: Изискванията на наредбата и тяхната реализация в софтуера налагат типизация за инсталация на Ажур®L с и без модул Продажби НН-18:
 • Инсталация с модул Продажби НН-18 означава, че всички бази данни на тази инсталация са в режим СУПТО при издаване на търговски документи от модулите Продажби Basic (Фактуриране), Продажби Standard или Professional;
 • Инсталация без модул Продажби НН-18 означава, че всички бази данни на тази инсталация не са в режим СУПТО при издаване на търговски документи от модулите Продажби Basic (Фактуриране), Продажби Standard или Professional.
 
Подробна и достъпна информация за ключови промени, последователност от ​действия и необходими настройки в документация включваща:
 • Инструкция за инсталация;
 • Step by Step материал;
 • Ръководство за потребителя;
Какви действия са необходими на този етап от Ваша страна:

За да реагираме в желаното от Вас време и начин е необходима организация на комуникацията м/у Вашата компания и Бонев Софт. Тази организация е наложителна с оглед и на сериозните изисквания на наредбата и за двете страни.
В тази връзка, при условие, че сте юридическо лице по чл.118, ал.18 от ЗДДС е необходимо да подадете информация за брой оператори, които ще издават търговски документи, както и лице за контакт.
Лицето за контакт е оторизирано лице, което има компетентност за прилагане на наредбата, познания и практически опит при работа с някой от модулите Продажби Basic (Фактуриране), Продажби Standard или Продажби Professional (в зависимост от закупения) и може да осъществява комуникация с отдела за IT структура и сигурността. 
За да елиминираме всякакви разминавания занапред и вземете правилни решения Ви информираме за следното:
 • Оторизираното лице получава подробна документация. Запознаването с изпратените инструкции и процедури е задължително;
 • Оторизираното лице получава информация от всички наши следващи кампании свързани с модул Продажби НН-18 ;
 • Оторизираното лице обобщава възникналите въпроси при работа с модул Продажби НН-18 и при необходимост се свързва с Бонев Софт;
 • Оторизираното лице присъства на обучения и съгласува всички услуги от страна на Бонев Софт и представители;
 • Оторизираното лице информира за настъпили промени, отговаря на възникнали въпроси свързани с модул Продажби НН-18 на останалите потребителите на Ажур във Вашата компания. Постъпили запитвания към Бонев Софт от други лица се отказват;
 • ​Въпроси свързани със специфични казуси се разглеждат писмено. Информация за тях може да изпратите чрез електронна форма Запитване;
 • Оторизираното лице е връзката м/у Бонев Софт и обслужващия ФУ сервизен техник.
Важно: 
Необходимостта от информираност и ангажираност на конкретно оторизирано лице е наложителна с оглед, изискванията към лицата, които използват софтуер за продажби по реда на глава Седма “в“ от Наредбата, както и други особености и ключови ангажименти.
В един от материалите, които получавате е включена информация за акценти от изискванията на наредбата и насоки от наша страна при работа с модула.
Обръщаме внимание на сериозността на ангажимента, кратките срокове и необходимостта от ангажираност и  разбиране от Ваша страна.