МФ информира за предстояща отмяна на СУПТО

В съобщение до медиите на интернет страницата на Министерство на финансите се информира, че:
"... към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО.След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО."https://www.minfin.bg/bg/news/11102
Анонсираните промени ще бъдат имплементирани в софтуера след публикуването им в ДВ.

 

Споделете статията: