Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Специализираният модул "Бюджет" на Ажур®
Софтуер за бюджетните предприятия, с вградена методология на  отчетността на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерството на финансите. Прочети повече →

on-line достъп до Дневник на складова наличност на Данъчен склад
Нов модул за on-line Web достъп до Дневник на складова наличност на ДАНЪЧЕН СКЛАД, съгласно изискванията на чл.47(1)т.9 ЗАДС. Прочети повече →

Автоматизирано осчетоводяване на протоколи по ДДС
Прочети повече →


Търговски документи през e-mail
Прочети повече →


ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОДИЧИ УСЛУГИ


Специализиран модул, чрез който може да се автоматизира издаването на фактури по договори за наем, периодични месечни абонаменти и такси:
 • Дава възможност за отчитане на договорите по типове, видове и номера обекти.
 • Позволява  подробно описание на всеки договор и включените в него месечни услуги. За всеки вид услуга се прилагат различни методи за изчисление на количеството и стойността – договорирани условия; планови количества; фактическо потребление на база измервателен уред или действително потребено количество.
 • Изчислява автоматизирано авансови плащания на базата на потребено количество от предходния месец; разпределя общи разходи на базата на площ, обем или произволно подадени коефициенти.


СПРАВКИ ПО ЗУО


Отразени са нормативните изисквания по отношение отчетността съгласно ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци:
 • Вътрешнофирмена спецификация – нормативно изисквана справка за продуктовата такса по продавани МЗ;
 • Месечна справка декларация, Годишна справка декларация – нормативно изисквани справки за продуктовата такса, извличана от продадените количества с фактури с Доставки с 20% или Освободени доставки;
 • Продуктова такса по опаковки –  справка за количествата реализирани опаковки и дължимата сума за тях за месеца, групирана или по компоненти на опаковката, или по група материали по ЗУО и компоненти на опаковката.МОДУЛ ИНТРАСТАТ


Модул ИНТРАСТАТ служи за отразяване и деклариране на вътрешнообщностната търговия със стоки, която включва движенията на стоки в резултат на изпращания и пристигания от и на територията на Република България. Разработен е като вътрешен специализиран модул за АЖУР®.

Предвидено е модулът да се използва само от Интрастат оператори (ИО) т.е. няма да може да се използва от Интрастат пълномощници.

Модулът работи на базата на :

 • издадените от системата АЖУР® фактури – за съставяне на Декларация за Изпращания;
 • приходни складови документи – за съставяне на Декларация за Пристигания.

 

 


НЕУСТОЙКИ

Модул Неустойки е част от модул УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ на системата АЖУР®. Чрез него:
 • се изчисляват неустойки за забавено плащане по издадени фактури или други вземания;
 • дефинират се договорирани условия за изчисляване на неустойки за конкретен клиент или група клиенти;
 • издават се Известия за дължими неустойки (ИДН), които представляват документа основание за възникване на вземането от неустойки;
 • въвежда се плащане към издадените Известия за дължими неустойки;
 • извеждат се справки за историята на начислените неустойки по клиенти и документи и сумата на дължимите неустойки към избрана от потребителя дата;
 • осчетоводяват се изчислените неустойки и плащанията по тях.
В системата АЖУР® има заложени два стандартни принципа за изчисляване и плащане на неустойки:
 • Вземания, Неустойки – първо се погасява сумата на вземането, след което сумите по начислените неустойки за забава;
 • Неустойки, Вземания – първо се начисляват неустойките, погасява се сумата на начислените неустойки и след това сумата на вземането.ДАНЪЧЕН СКЛАД


Чрез модул Данъчен склад:
 • се въвежда допълнителна информация за движението (приход, разход и преместване) на материални запаси, които представляват акцизни стоки и бандероли, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове;
 • изготвя се на печат и в електронен формат Акцизна декларация, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове;
 • изготвя се на печат и в електронен формат Дневник на складовата наличност, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове;
 • има възможност за отпечатване на Акцизен данъчен документ (АДД) за изведените материални запаси (акцизни стоки);
 • има възможност за издаване на специфичен акцизен документ за начисляване на акциз при прилагане на разпоредбите по чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 7 и 8 от Закона за акцизите и данъчните складове.
Модул Данъчен склад е неразделна част от модул СКЛАД на системата АЖУР®.


МОДУЛ ВРЪЗКА С edi


Модул EDI е специализиран модул за електронен обмен на документи при работа с търговски вериги. 

Модулът работи със следните EDI системи:

 • ECOD - поддържана от фирма ЕлТрейд;
 • eXite - поддържана от фирма Аксиор.

 

Обработват се следните видове документи:

- Поръчка от търговска верига;

- Стокова разписка за търговска верига;

- Фактура за търговска верига.

 

Към момента АЖУР® работи при следните две възможни схеми:

 • Импорт на Поръчка от търговска верига в Експедиция за отделен клиент и експорт на Стокова разписка за търговска верига от преглед на Експедиция за отделен клиент. Впоследствие се издава Фактура на база Експедиция за отделен клиент.
 • Импорт на Поръчка от търговска верига в Заявка от клиент и експорт на Стокова разписка за търговска верига от преглед на Обработени заявки. На база Обработена заявка се издава Фактура.

 


ВРЪЗКА С е-ФАКТУРА НА БАНКСЕРВИЗ

Чрез модул Връзка с e-Фактура се осъществява изход на издадените в модул УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ фактури в XML файлове по съгласуван с БАНКСЕРВИЗ формат (http://www.efaktura.bg/). Модулът работи с предварително координирани бланки на фактури.Ценова листа>>