Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!За да получите точния продукт, в точното количество, точно навреме

С модул Управление на доставките се автоматизира целият процес по генерирането и изпълнението на поръчките за доставка.
  • Поддържа се база данни с условията на доставка по доставчици: номенклатура на доставяните стоки, данни за условия на плащане, дни отсрочка, начин на доставка, лихвен процент.
  • Генерират се поръчки за доставка на базата на получените заявки или очакваните потребности, като се съобразяват различните условия на доставка.
  • Обработват се сключените договори за доставка, получените фактури от доставчици и направените авансови и др. плащания към доставчиците.
  • Анализира се цялостното изпълнение на доставката по срокове, цени, количества, в зависимост от договорените условия с доставчиците.
  • Съставят се справки по спедиторски фирми, за изпълнение на поръчките по транспортни фирми, по групи доставчици и конкретен доставчик.
  • Справки за последна доставна цена на стоки и материали;
  • Справки планиран разход на материали на базата на въведени данни за производство и разходни норми;
  • Справка за планова материална себестойност за 1 изделие.