Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!За да сте перфектни с Вашите клиенти

С модул Управление на продажбите всяка фирма може да прилага специфична търговска политика и да анализира резултатите от прилагането й. Същевременно се оптимизира процесът на обслужване на клиентите и се планират доставките и производството.
Разработват се индивидуални търговски схеми за конкретен клиент или група клиенти, с използването на различни начини на ценообразуване, отстъпки, схеми на плащане, кредитен рейтинг и кредитен лимит, лихвен процент, условия на доставка и др. Автоматизира се целият процес от получаване на заявката от клиент до изпълнението й. Получените заявки /по факс, по телефон, на файл/ се обработват от системата, като същевременно се анализират всички налични данни за клиента – кредитен лимит, неплатените и просрочени суми. В резултат на обработката:
 • резервират се част от наличните количества, необходими за изпълнението на заявката;
 • генерира се поръчка за доставка или оферта за проучване за специфични продажби.
 • отказва се изпълнението на заявката или се коригира в зависимост от автоматизирания анализ на взаимоотношенията с клиента.

Автоматизирано се генерират всички документи за продажбата: оферти, спецификации, проформа фактури, експедиционни бележки, фактури, фактури за вериги хипермаркети, касови бележки. При генерирането им се съблюдават всички условия за продажба, договорени с конкретния клиент, като цени и отстъпки по артикули, дни на отсрочка, кредитен лимит, падежи, условия на плащане. Автоматизирано се изчисляват транспортните разходи в зависимост от вида транспорт, обема и теглото на стоките.
Издадените фактури  от системата АЖУР®7 се експортират към услугата e-faktura на Банксервиз АД. Чрез тази услуга доставчици и купувачи обменят и управляват електронни фактури посредством интернет.

Изчисляват се  неустойки за забавено плащане по издадени фактури. Поддържат се  схеми с различни договорирани условия за изчисляване на неустойки за конкретен клиент или група клиенти. Издават се Известия за дължими неустойки. Съставят се справки за историята на начислените неустойки по клиенти и документи и сумата на дължимите неустойки към избрана от потребителя дата.

Предоставяната информация за анализ на продажбите е изключително разнообразна и полезна:
 • Анализира се цялостното изпълнение на конкретна заявка или документооборота с даден клиент.
 • Съставят се над 100 вида справки за цени, отстъпки, продадени количества и други по клиенти, стоки, дистрибутори, фактури и всички комбинации между тях с възможности за групиране и селектиране на данните.
 • Обемът на продажбите в количество се анализира независимо от продажната мярка.

АНАЛИЗ на продажбите и вземанията за мениджъри от средно и високо ниво.
 • Извършва се сравнителен и относителен анализ на продажбите по стоки, групи стоки, клиенти, групи клиенти, региони, държави на различна база - приходи, печалба и др.
 • Съставят се справки за анализ на плащанията по продажби и автоматизирано се начисляват лихви на просрочената част, в зависимост от договорените условия.
 • Анализира се изпълнението на плана за продажби.
 • Извършва се дебиторски анализ на вземанията по дни просрочие.


Предоставяната информация за анализ на продажбите е изключително разнообразна и полезна:

 • Анализира се цялостното изпълнение на конкретна заявка или документооборотът с даден клиент.
 • Съставят се над 100 вида справки за цени, отстъпки, продадени количества и други по клиенти, стоки, дистрибутори, фактури и всички комбинации между тях с възможности за групиране и селектиране на данните.

 

 • Извършва се сравнителен и относителен анализ на продажбите по стоки, групи стоки, клиенти, групи клиенти, региони, държави - на различна база - приходи, печалба и др.
 • Обемът на продажбите в количество се анализира независимо от продажната мярка.
 • Съставят се справки за анализ на плащанията по продажби и автоматизирано се начисляват лихви на просрочената част в зависимост от договорените условия.
 • Анализира се изпълнението на плана за продажби.
 • Извършва се дебиторски анализ на вземанията по дни просрочие.