Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!За перфектни управленски и финансови отчети!


Модулът Финанси и Счетоводство е в основата на системата като обобщава резултатите от всички бизнес процеси. С този модул се реализира цялото управленско и финансово счетоводство на компанията. Автоматизира се цялостно синтетичната и аналитичната отчетност на:
 • капитала, резервите и финансовия резултат;
 • дълготрайните активи – материални, нематериални и финансови;
 • материалните запаси,  материали, стоки, продукция, незавършено производство;
 • вземанията по продажби и всички други вземания;
 • текущи и дългосрочни задължения;
 • приходите и разходите за бъдещи периоди;
 • паричните средства в лева и валута;
 • приходите от обичайна дейност;
 • разходите за обичайна дейност, включително и себестойност;
 • финансовите приходи и разходи;
 • бюджетните приходи и разходи.

От издадените от системата документи и въведените входящи документи автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри (оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи, дневници, вкл. и за ДДС и др.), инвентарни книги и описи и др., както и справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат.
Възможност за превантивен и последващ контрол върху счетоводните записвания чрез:
 • Система за разделяне на отговорностите  при преглед , корекция и одобряване на счетоводните записвания;
 • Интерактивна функция – за проследяване на информацията от оборотна ведомост до счетоводна операция, от сметка до последното аналитично ниво;
 • Възможност за прикрепяне на файлове съдържащи документите основание за счетоводната операция.
Всички процеси на изчисление на количества и стойности в счетоводните операции (ДДС, разход на материални запаси, превалутиране, курсови разлики) са автоматизирани.

Автоматизирано се съставят и всички операции свързани с:
 • преоценка на активи и валутни задължения;
 • начисляване на алтернативни данъци;
 • отписване на приходи и разходи за бъдещи периоди;
 • разпределение на производствени разходи и разходи по доставка;
 • отчитане на незавършеното производство и формиране на себестойност;
 • начисляване на амортизации, отписване и преместване на дълготрайни активи, данъчен амортизационен план;
 • преоценка на дълготрайни активи;
 • отчитане на инвентаризации на материални запаси;
 • приключване на сметки и отчитане на резултат.

Макети на счетоводни операции - възможност за автоматизиране на повтаряеми счетоводни записвани – наеми, лихви, продажби , доставки на услуги – ток, вода, телефон, охрана и т.н.  С тази възможност се ускорява процеса на финансово отчитане и се въвежда единна счетоводна политика за изпозваните кодве на отдели, видове разходи, видове приходи и т.н.

За производствени предприятия:

 • аналитично отчитане на разходите, пряко свързани с произвежданите продукти, постоянните общопроизводствени разходи, променливите общопроизводствени разходи;
 • четири метода и различни бази за автоматично разпределение и осчетоводяване на постоянните общопроизводствени разходи, променливите общопроизводствени разходи, разходите за продажба и разходите за управление;
 • отчитане на незавършеното производство;
 • автоматизирано остойностяване и заприхождаване на готовата продукция;
 • справка за вложените материали по изделия;
 • автоматично отчитане на финансовия резултат по изделия, цехове, обекти и др.

За бюджетни организации:
 • вграден сметкоплан за бюджетни организации;
 • аналитично отчитане по параграфи и подпараграфи;
 • оборотни ведомости и други отчети по стопанска област;
 • сводиране на Отчет за касовото изпълнение на бюджета от поделения;
 • балансови отчети за бюджетни организации.
 • допълнителен модул за генериране на Отчет за касовото изпълнение на бюджета;

В модула са включени и редица функции, които дават разнообразна информация за нуждите на управлението, като:
 • Генерирани от потребителя справки за приходите, разходите и финансовия резултат по звена, отдели, центрове на отговорност и др., с възможности за прегрупиране, комбиниране и обобщаване.
 • Справки за анализ и управление на дълготрайните материални и нематериални активи – по местонахождение, степен на амортизираност и др., дългосрочни амортизационни счетоводни и данъчни планове, анализ на амортизационните разходи по видове дейности, справки за съставни активи. Справки за изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма.
 • Справки за състоянието и изменението на паричните средства вземанията и задълженията– по контрагенти, документи, период на възникване.

С модул Финанси и Счетоводство се генерират и всички елементи на финансовите отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти.
Включени са и функции за приемане, предаване, сводиране и консолидиране на финансови отчети, синтетични и аналитични оборотни ведомости, главна книга, инвентарна книга и ДДС дневници.