Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!



За оптимизиране на разплащанията!

 

С модул  Управление на плащанията се оптимизира организацията на изходящите парични потоци:

 • Автоматизира се процесът по извършване на търговски плащания и плащания към бюджета;
 • Задълженията за плащане, регистрирани в модул Счетоводство или в оперативния модул Управление на доставките, се отчитат, групират и предлагат за погасяване по дати на падеж;
 • Няколко фактури за плащания към доставчик, автоматизирано могат да се обобщават в един документ;
 • Съществува възможност за разделяне на отговорностите при работа с модула – създаване, одобряване, осчетоводяване;
 • Автоматизирано се генерира файл за импорт към софтуерите за интернет банкиране към банки;
 • Автоматизирано  се осчетоводяват група потвърдени преводни нареждания, включени в Искане за плащане към доставчици.
 • Банкови документи, издаването на които се автоматизира, са:
- Преводно нареждане за кредитен превод;
- Бюджетно платежно нареждане;
- Преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета.

За  актуални и точни наличности!

С модул Каса се оптимизират и документират кешовите парични потоци!
 • Съставят се всички платежни документи в брой, в лева и във валута.
 • При отчитане на получени пари в брой от продажби, автоматизирано се погасяват съответните фактури и се издават приходни ордери.
 • Издават се хонорарни сметки.
 • Съставя се Касова книга по видове валута и Справки за наличности по касиери.
 • Автоматично се осчетоводяват издадените документи на аналитично ниво и се актуализират другите модули с информация за извършените разплащания.
 • Съществува възможност за импорт на данни от мобилни устройства за събрания кеш и от други системи.