Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Анализирайте, за да решите - решете, за да успеете!

 

С модул Анализи мениджърите получават инструментариум за директен достъп до управленската информация.
  • С функцията Стопански анализи могат да се съставят управленски отчети като се комбинират различни аналитични данни за приходите, разходите, активите и пасивите от цялата база, или част от нея, като  получават информация за избран период, подпериоди и съответната сравнителна информация.
  • Съставят се справки за анализ на матуритетната структура на вземанията и задълженията.
  • Извършва се анализ на структурата и динамиката на елементите на Финансовите отчети – Баланса, Отчета за приходите и разходите и Паричния поток.
  • От финансовите отчети се изчисляват различни показатели за ефективност, рентабилност, за ликвидност, за обращаемост на активите, за покритие и коефициенти за зависимостите между тях. Изчислява се влиянието на различните фактори върху стойността на отделните показатели.
  • В модула е включен и мощен генератор на специфични управленски отчети, който ползва различни данни от системата, интерпретатор на формули и логически условия.