ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО СС1 в сила от 01.01.2016 г.

КАК ДА ГИ ПОЛУЧИМ?

Финансови отчети – включени са във версиите от 319 нагоре.

ЗА АБОНАТИ – безплатно;
НЕАБОНАТИ – при подновяване на абонамента.

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ПРОМЕНИТЕ?

Дефинирани са:
Съкратен Счетоводен баланс за малки предприятия
Съкратен Счетоводен баланс за микро предприятия

Променен е пълният Отчет за приходите и разходите

Относно Съкратен отчет за приходите и разходите за малки и микро предприятия

Във връзка с действащия Закон за счетоводството и в резултат на извършените промени на Националните счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2016г. ИДЕС е поискал официален отговор (с дата 25.11.2016 г.) от Министерство на финансите относно разпоредби на ЗСч и НСС, които не са достатъчно ясни и/или еднозначни е цел уеднаквяване на практиката по  тяхното прилагане.

Един от поставените въпроси , свързан с приложението на СС1 Представяне на финансови отчети касае съставянето на съкратен Отчет за приходи и разходи от малки и микро предприятия.

След получаване на официалния отговор от Министерство на финансите могат да се разработят и примерни стандартни форми на тези отчети.

КАК ДА ГИ ЗАРЕДИМ?


Използвайте меню  Счетоводство/Справки,отчети/Финансови отчети и натиснете десния бутон на мишката.
1. Изберете Вмъкване на отчет от друга база.
2. На екрана се визуализира списък с директории.
3. Стандартната директория е FO_NSS2016.
Начинът на обработка на информацията е базиран на сметките от Публикувания примерен националния сметкоплан. Трябва да се направи допълнителна настройка на отчетите в следните случаи:
- в индивидуалния сметкоплан на предприятието има специфични сметки или такива с различен шифър;
- някои от сметките биха могли да участват в различни статии на отчетите.
4. Всяка от директориите съдържа съответните отчети:

Balans - Баланс;    
Balans_malki - Съкратен Баланс за малки предприятия;   
Balans_mikro - Съкратен Баланс за микро предприятия;   
Opp - Отчет за паричния поток;    
Opr - Отчет за приходи и разходи;    
Opr_f - Отчет за приходи и разходи по функционален признак;    
Osk - Отчет за собствения капитал;    
Prilojenia - необходимите справки към приложенията;    
Deutsch – Финансови отчети на немски език;   
English – Финансови отчети на английски език.

5. Отворете желаната директория и изберете отчета, който искате да заредите. Например, за да заредите Баланс, трябва да изберете файл Balans.bin.
6. Ако вече имате отчет със същото име, на екрана се изписва предупредително съобщение. Можете да припокриете съществуващия отчет или да запишете новия на последна позиция в списъка.    


Може да запазите и старите и новите форми на отчетите.
За да подредите списъка с отчети в желан от вас ред, използвайте десния бутон на мишката и избор на Преместване на отчет нагоре или Преместване на отчет надолу.