Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Специализиран модул "Бюджет"

Специализираният модул "Бюджет" на Ажур® представлява софтуер за бюджетните предприятия, с вградена методология на отчетността на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерството на финансите и включва:
 • Вградени  взаимовръзки между счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и параграфи / подпараграфи от Единната бюджетна класификация – приходи, разходи, трансфери;
 • Оборотна ведомост по стопански области (BALANCE-MAKET);
 • Месечени и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове. Консолидирани отчети (B3);
 • Проверка на касовия отчет с оборотната ведомост;
 • Бързи връзки между отчетите, счетоводните операции и документите;
 • Последващо отразяване и корекция на информация по дейности, проекти, оперативни програми, параграфи и подпараграфи;

                         

Гъвкави и настройваеми решения за организация на отчетността с възможност за корекция от потребителя. Настройка на структурата на данните спрямо вида бюджетно предприятие – Министерство, Община, Учебно заведение и др. организации от публичния сектор.


Вградена методология на отчетността, с възможност за корекция от потребителя. Вградени  взаимовръзки между счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия и параграфи / подпараграфи от Единната бюджетна класификация – приходи, разходи, трансфери, операции с финансови активи и пасиви. Решение, което улеснява работата на счетоводителя и минимизира грешките още при първоначалното въвеждане на счетоводната операция:

 • Гъвкави решения за последващо отразяване и корекция на информация по дейности, проекти, оперативни програми,параграфи, подпараграфи:
 • Вградени контроли на МФ при въвеждане на счетоводни операции – системата не

допуска въвеждане на некоректни счетоводни записвания.

 • решения за корекция без сторниране на осчетоводени операции;

 • функции за масово попълване на данни за маркирани от потребителя операции.  Спестява време при въвеждане на една и съща информация за еднотипови операции.

  
Оборотна ведомост по СТОПАНСКИ ОБЛАСТИ, с директен експорт и вградени контроли на МФ за попълване на салда и обороти. Оборотната ведомост на предприятието се експортира директно във ведомост по стопански области заедно с данни за дейности по стопански начин група 65, провизии на вземания и корективи на пасиви по бюджетни извънбюджетни и други сметки.            

   


Месечен и тримесечен ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове - директно  във формите от Министерство на Финансите:Гъвкава функционалност за справочна информация  от оборотна ведомост, месечен и тримесечен отчет за касово изпълнение  в различни сечения до най-дълбоко ниво: от генерирана оборотна ведомост, позиционирайки се в/у сумата, се стига до счетоводната операция. С един клик от генериран отчет по дейности, параграфи и подпараграфи, се визуализират всички счетоводни операции, от които е формирана сумата.

Настройваема функционалност за проверка  на касовия отчет -  предложено е методологическо решение за сравнение на оборотната ведомост с касовия отчет и обяснение на разликите, с възможност за корекция от потребителя. Проверка за Приходи, Разходи, Трансфери и Операции с Финансови активи и пасиви.


 • За първостепенните разпоредители – бързо и удобно сводиране, включително и от поделение работещо с друг софтуер. Преглед на оборотните ведомости и отчетите на всички поделения.