Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!Бонев Софт Експерт ООД е създадено през 1998 г. по фирмено дело 3412 от 1998 г., чрез отделяне от Бонев Софт Одитинг ООД, за да отговори на новите изисквания за специализираните одиторски предприятия.

Предметът на дейност е одит и услуги, свързани по съдържание с одита. Дружеството е утвърдено като специализирано одиторско предприятие, съгласно изискванията на глава пета на Закона за независимия финансов одит. Включено е в списъка, публикуван в ДВ бр. 21 от 2009 г. под № 21.

 

Съдружници в Бонев Софт Експерт ООД са:

  1. Ст.н.с. д-р Живко Бонев, икономист - регистриран одитор  (президент на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители - до 1997 г. и зам.-председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители до 2002 г.)
  2. Траяна Христова, икономист - регистриран одитор
  3. Иванка Конева, икономист
  4. Тодор Христов, икономист.

 

Сътрудници

В дружеството работят по трудов договор стажант одитори, магистри с икономическо образование. По време на одициите се ползва  на договорни начала персоналът на Бонев Софт Одитинг ООД


Структура на дружеството

Филиали:

  • Варна - с ръководител одитор;
  • Пловдив;
Представителства:
  • Представителства има в 16 града, 3 от които се ръководят от одитори.

 

Извършена одиторска дейност 

Извършените одити на финансови отчети от съдружниците одитори, от 1991 г. до момента са 450, вкл. на банки.
От проверяваните предприятия 36 са големи, в т.ч. 5 банки - Тексимбанк; Юнионбанк, ЦКБ, Кредитна банка, Международна банка за инвестиции и развитие.

Някои от по-големите одитирани предприятия, извън банките са:
Булгаргаз Холдинг ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД. Електроразпределение Варна ЕАД,  Български пощи ЕАД, Горене България ЕООД, Старт Инженеринг АД, К&М стил ЕООД, Венохолдинг АД и др.
Дружества на чуждестранни лица:
Горене-България ЕООД, Шведски кибрит плам България АД, Филипс-България ЕООД, Алкател Румъния - клон София, ТБВА-София ЕООД, Озон Лабораторис България ЕООД.

Съдружниците са автори на един от най-разпространените софтуери за счетоводство и управление на бизнеса в България - АЖУР®-L, собственост на Бонев Софт Одитинг ООД и чрез него са били консултанти на множество потребители на същия по счетоводни, данъчни въпроси и автоматизация.