Производство

 

 

Управление на  производствения процес в предприятията, чрез:

  • Въвеждане и поддържане на база данни за разходни норми за материали (полуфабрикати) и заместващи материали.
  • Въвеждане на разходни норми за труд.
  • Планиране и отчитане на материалните и трудови ресурси по изделия.
  • Проследяване на задания за производство и свързаните с тях лимитни карти.
  • Остойностяване на производствените операции.
  • Стандартни изходи и входове от Excel за обмен на данни с ТРЗ системи.
  • Отчитане на незавършено производство.
  • Автоматизиран разход на материали на база заприходена готова продукция.
  • Анализ на използваните материали и вложения труд и отклонение от стандартната себестойност. Факторен анализ.
  • Интерактивни справи за отработеното време – по звена по, продукти, по работници в раличен времеви период и възможност за сравнение.